e-Kütüphane
e-Kütüphane bölümünde yayınlanan yazılarda belirtilen görüşler yazarlara ait olup kurum görüşü olarak değerlendirilemez. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.

Dosya Türü Başlık Yazar Yayın Yılı Anahtar Kelimeler Özet
İklim Değişikliğinin İç Anadolu Bölgesi Kuraklık Koşullarına Etkisinin İncelenmesi Gülten ÇAMALAN, Kahraman OĞUZ, Sercan AKIL 2023 Kuraklık, İç Anadolu Bölgesi, İklim Değişikliğinin Kuraklığa Etkisi, SPI ve SPEI yöntemleri Kuraklık, İç Anadolu Bölgesi, İklim Değişikliğinin Kuraklığa Etkisi, SPI ve SPEI yöntemleri Özet: Doğal afetler tarih boyunca insan yaşamında önemli bir yer tutmuştur. Bu afetlerin geniş kitleleri etkileyen en önemlilerinden birisi kuraklıktır. Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzası, iklim değişikliğine en hassas bölgelerden birisidir. Türkiye’de sıcaklık artışı ve düzensiz yağış değişiklikleri ile birlikte, yaşanması muhtemel kuraklıkların şiddet, süre ve sıklığının artacağı ve kuraklığın etkilerinin gelecekte daha da fazla hissedileceği öngörülmektedir. Karasal iklim özelliklerinin hakim olduğu İç Anadolu Bölgesi, kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerden birisidir. Bu çalışmada, İç Anadolu Bölgesi’nin meteorolojik değişkenlere (yağış, sıcaklık) bağlı olarak kuraklık olaylarının özellikleri (şiddet-süre-yoğunluk), yıllık ve mevsimsel değişimleri, kuraklaşma eğilimi ve iklim değişikliğinin kurak koşullar üzerindeki etkileri standartlaştırılmış yağış evapotranspirasyon indeksi ve standartlaştırılmış yağış indeksi yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Bölgeyi temsil eden uzun süreli aylık toplam yağış ve aylık ortalama sıcaklık ölçümlerine sahip 26 meteoroloji gözlem istasyon verisi ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde üretilen 20 km çözünürlüklü HadGEM2-ES bölgesel iklim projeksiyon verileri kullanılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye geneli ortalama sıcaklıklar göz önüne alınarak incelendiğinde, 1994 yılından itibaren bir artış trendine girmiş ve bu artış trendi özellikle 2005’lerden itibaren belirginleşmiştir. Bölgede yaşanmış kuraklık olayları üzerinde yağış açıklarının neden olduğu kuraklıkları göz ardı etmeden, sıcaklığa bağlı etkileri değerlendirmek amacıyla mevcut dönem olan 1969-2021 dönemi, 3 ve 12 aylık ölçeklerde, iki dönem hâlinde (1969-1994 / 1995-2021) aynı yöntemlerle ele alınmıştır. Projeksiyon verileri de aynı şekilde iki dönem hâlinde (2022-2060 / 2061-2098) ele alınarak iklim değişikliğinin, yaşanması muhtemel kuraklıklar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bölgenin yıllık toplam yağış, yıllık toplam potansiyel evapotranspirasyon ve yıllık ortalama sıcaklık dizilerindeki eğilimleri de Mann-Kendall sıra korelasyon katsayısı yöntemine göre test edilmiştir.
Türkiye’de Büyük Orman Yangınları ve Uydu-Model Verileri Kullanımı Gülten ÇAMALAN, İbrahim ÇAMALAN 2023 Büyük Orman Yangınları, MEUS Modeli, Uydu Verileri Türkiye’de 2005-2022 yılları arasında çıkan büyük orman yangınları, yangınlarda model-uydu verileri kullanımı ile yangınların büyümesindeki sorunlar ve çözümler değerlendirilmiştir.
Assessment of Manavgat Forest Fires Starting on 28 July 2021 Analyzing Through Meteorological Early Warning System (MEUS) And Meteorological Indices Gülten ÇAMALAN, Sercan AKIL, M. Ali PEKİN 2023 Forest fires, Extreme temperature, Early warning, MEUS, Manavgat Forest fires are one of the natural disasters that severely affect ecosystems, damage property and threat human life. An early warning system helps people respond to dangers promptly and appropriately. In the scope of this study, the forest fires occurred in Manavgat province of Antalya in Turkiye between 28 July 2021 and 6 August 2021 was analyzed using the meteorological early warning system (MEUS), which is developed by the Turkish State Meteorology Service. The performance of the model products was assessed and the association between the weather conditions in the region and the forest fire was evaluated. To examine the synoptic models, hourly meteorological data and MEUS warnings data were obtained two days before the Manavgat forest fire, and the probabilities generated by the meteorological variables that may be effective in the preparation of fire conditions in the region were evaluated in the study.
Deniz veya Okyanuslarda Bölgesel Su Çekilmelerinin Meteorolojik Analizi Mahmut Kayhan 2023 Su çekilmesi, Yüksek basınç, Alçak basınç, Basınç farkı, Rüzgar yükü, Deniz kabarması, Su sırtı, Su çanağı Deniz veya okyanusların kıyı kesimlerinde görülen su çekilmelerinin meteorolojik analizini yaparak Yüksek basınç ve Alçak basınç alanlarından kaynaklanan bu olayın kendi bilgi ve deneyimle izah etmeye çalıştım.
Kentsel Hava Kirliliğinin Meteorolojik Verileri Kullanarak Yönetimi Mahmut Kayhan 2023 Kentsel hava kirliliği, Enverziyon, Sıcaklık terselmesi, Sigma koordinatları, Konsantrasyon, Partikül, Yer seviyesi ozonu, Basınç sistemleri, Verifikasyon Kış aylarında yoğun fosil kökenli yakıt kullanımına bağlı olarak kentlerde görülen hava kirliliğinin yönetilmesine yönelik olarak alınması gereken tedbirler ve sürecin yönetilmesine yardımcı olmak amacıyla yapılmış bir çalışmadır.
Türkiye Kuraklık Projeksiyonları Gülten ÇAMALAN, Sinan ÇETİN 2022 Kuraklık Şiddet, Süre ve Yoğunluk, HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR, GFDL-ESM2M 12 aylık ölçekte Türkiye’de yaşanmış ve yaşanması muhtemel kuraklık olaylarının analizi (şiddet, süre, yoğunluk) incelenmiştir.
Drought Analysis and Impact of Drought on Crop Yield in Nevşehir City Kahraman OĞUZ, Gülten ÇAMALAN, Muhammet Ali PEKİN 2022 Drought analysis; data standardization; effect of drought on agriculture; Nevşehir region. Turkey is one of the most sensitive regions to climate change. Drought events triggered by climate change occur frequently in the region and cause important environmental problems. The agricultural sector and crop yield are among the areas that are adversely affected by drought. In this study, meteorological and hydrological drought situation and precipitation trend are studied with SPI and SPEI methods by using Nevşehir Center and Ürgüp stations. Besides, the severity and duration of long-lasting strong droughts in the region are studied. The most important negative effects of drought events are seen in the agricultural sector on crop production. In order to analyze this effect, the yield values of agricultural products grown in the region were obtained from Turkish Statistical Institute (TUIK) and standardized with Z-Score method. Afterwards, the impact of drought events on the yield of agricultural products grown in the region are examined.
SPEI Yöntemi İle Türkiye Kuraklık Tahmini Gülten Çamalan 2022 SPEI, Kuraklık Tahmin Sistemi, ECMWF İnsan yaşamında doğal afetler, geçmişten günümüze önemli bir yer tutmaktadır. Bu afetlerin geniş kitleleri etkileyen en önemlilerinden biri kuraklıktır. Dünya çapında her yıl ortalama 55 milyon insan kuraklıktan etkilenmektedir (DSÖ, 2020). Ülkemiz özellikle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenecek bir bölgede, Akdeniz havzasında yer almasından dolayı yağış azlığı ve buna bağlı kuraklık, su kıtlığı, yer altı sularında azalma; kıyı alanlarının bozulması, buna karşılık ekstrem yağışlarda artışlar, artan sıcaklıklarla birlikte artan buharlaşma, sıcak hava dalgaları ve buna bağlı sağlık riskleri ile karşı karşıyadır (IPCC, 2014). Kuraklık birçok sektör üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Her ne kadar ekonominin birçok sektörünü etkilese de (tarım ve gıda, su kaynakları, doğal ekosistemler, kalkınma ve ekonomi, sanayi, turizm ve toplum) tarım sektörü bu doğal afetten en çok etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Küresel sıcaklık artışı ile birlikte yaşanan geniş ölçekteki değişim, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye gibi iklim değişikliğine hassas ülkeler için de tedbir alınması gerektiğini göstermektedir. Dolaylı etkileri ile birlikte bütün sektörleri olumsuz etkileyen kuraklık afetinin önceden tahmininin yapılması kuraklıkla ilgili alınacak hazırlıklar, önlemler, azaltma ve gelişmeler açısından önemlidir. Bu kapsam doğrultusunda MGM bünyesinde Standartlaştırılmış Yağış-Evapotranspirasyon İndis (the Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index – SPEI) yöntemiyle Türkiye geneli, bölge ve istasyon temelli 3, 6, 9, 12, 24 aylık ölçeklerde kuraklık analiz ve tahmin sistemi çalışmaları yürütülmektedir. SPEI Kuraklık Tahmin sistemi çalışmasında 190 meteorolojik gözlem istasyon verisi (aylık ortalama sıcaklık ve aylık toplam yağış) ve 00 GMT Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF)’nin 36 km çözünürlüklü 7 aylık mevsimsel tahmin verisi (SEAS5) kullanılmaktadır. Çalışmada Türkiye geneli ölçekler bazında elde edilen tahmin sonuçları değerlendirilmiştir.
Muğla İlinde 1960-2018 Dönemi Kuraklık Analizi Kahraman Oğuz, Muhammet Ali Pekin, Gülten Çamalan 2021 Kuraklık Analizi, SPI Yöntemi, Kuraklık Şiddet ve Süresi, Muğla Bu çalışmanın amacı, Muğla ilinin 1960-2018 periyodundaki yağış eğilimini ve meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık durumunu incelemektir.
İzmir-Tırazlı Orman Yangınının Uydu ve Model Verileri ile Analizi Kahraman Oğuz, Esin Oğuz, Gülten ÇAMALAN 2021 Orman Yangını, İzmir-Tırazlı, Uydu Verileri, MEUS orman yangın modeli İklim değişikliğinin de etkisiyle küresel bir sorun haline gelen orman yangınları, önemli doğal afetlerden birisidir. Bu çalışmada, 18 Ağustos 2019 tarihinde İzmir Karabağlar-Tırazlı köyünde meydana gelen ve bölgede önemli tahribata sebep olan orman yangını incelenmiştir. Çalışmada, MEUS Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi çıktıları, Suomi Ulusal Kutupsal Yörünge Ortaklığı uydusunun VIIRS Fire and Thermal Anomalies ürünü, Meteosat II. Nesil uydusunun Ch4 IR3.9 kanal görüntüsü ile Eview ürünleri ve HYSPLIT yörünge modeli ürünü kullanılmıştır.
Türkiye Meteorolojik Kuraklık Projeksiyonları Gülten ÇAMALAN, A.Serap AKGÜNDÜZ, S.ÇETİN, H.ARABACI 2019 SPEI, Kuraklık projeksiyonları, Kuraklık Şiddeti, Kuraklık süresi, Kuraklık yoğunluğu Geçmiş ve gelecek meteorolojik kuraklık olaylarının ve öngörülerinin özellikleri (kuraklık şiddeti, süresi ve yoğunluğu) özellikle küresel sıcaklık artışı nedeniyle (IPCC 2004), Normalleştirilmiş Yağış-Evapotranspirasyon kuraklık indisi SPEI-3 ölçekte ele alınarak Türkiye geneli kuraklığa maruz kalma hakkında bilgi sağlanmaya çalışılmıştır.
SPEI Kuraklık İndisi İle Türkiye'de Kuraklık Olaylarının Analizi Gülten ÇAMALAN, A.Serap AKGÜNDÜZ, S.ÇETİN, H.ARABACI 2019 SPEI, Kuraklık Şiddeti, Kuraklık süresi, Kuraklık yoğunluğu Çalışma Türkiye’de 1971-2015 dönemi 12 aylık ölçekte kuraklık olaylarının özellikleri ( şiddet, süre ve yoğunluk ile kurak dönemlerin başlangıç ve bitiş zamanları) ve bunların eğilimlerini kapsamaktadır.
Ege Bölgesi Kuraklık Projeksiyonları Gülten ÇAMALAN, Hanifi AYVACI, A.Serap AKGÜNDÜZ, S.ÇETİN, H.ARABACI, M.ÇOŞKUN 2018 SPEI, SPI, Kuraklık, HadGEM2-ES Çalışma Ege Bölgesi’nde yer alan 10 meteoroloji gözlem istasyonunun mevcut gözlem verileri (1971-2015) ile küresel iklim modellerinden HadGEM2-ES modelinin RCP4.5 senaryosunun 2016 – 2098 periyodu bölgesel iklim projeksiyon çıktıları kullanılarak egemen kurak dönemlerin, kuraklıkların başlangıç ve bitişi ile şiddetinin zamansal değişimleri Normalleştirilmiş Yağış- Buharlaşma (SPEI) ve Standartlaştırılmış Yağış (SPI) kuraklık İndisi ile 12 aylık ölçekte belirlenerek, geçmiş dönemlerdeki klimatolojisi referans alınarak gelecekte de var olabilecek kuraklaşma eğiliminin klimatolojik açıdan değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yıllık ortalama sıcaklık ve yıllık toplam yağış değerleri ile 12 aylık ölçekteki SPEI ve SPI değerlerinin uzun süreli eğilimleri Mann-Kendall sıra korelasyon katsayısı yöntemine göre incelendi.
According to The SPEI Drought Index, The Drought Trend Projection in Turkey For Next Century (ATMOS 2017) Gülten ÇAMALAN, A.Serap AKGÜNDÜZ, Hanifi AYVACI, S.ÇETİN, H.ARABACI, M.ÇOŞKUN 2017 SPEI, Kuraklık, HadGEM2-ES : In this study, the monthly average temperature and monthly total rainfall data of the 1971-2015 period of the 123 meteorology observation stations with different climate characteristics selected from Turkey, and the regional climate projection data of the RCP 4.5 scenario of HADGEM2-ES model for 2016-2098 period were used. SPEI drought severity indices were calculated at 1, 3 and 12 month time scales with this data and the frequency of occurrence according to drought classes was obtained. The temporal and spatial changes of the frequency of occurrence of drought with the calculated SPEI values were examined and it was aimed to evaluate the climatic tendency which may exist in the future with reference to the climatology in the past periods. In this way, it is aimed to use projection models as a useful tool in the management of drought in order to provide scientific support for managers, researchers, public institutions and all interested parties, especially for agriculture, animal husbandry, agricultural production and environment.
SPEI İndisine Göre Türkiye Geneli Kuraklık Değişim ve Eğilim Projeksiyonları Gülten ÇAMALAN, A.Serap AKGÜNDÜZ, Hanifi AYVACI, S.ÇETİN, H.ARABACI, M.ÇOŞKUN 2017 SPEI, Kuraklık, HadGEM2-ES : Bu çalışmada Türkiye’den seçilen 123 meteoroloji gözlem istasyonunun 1971-2015 aylık ortalama sıcaklık ve aylık toplam yağış gözlem verileri ile küresel iklim modellerinden HadGEM2-ES modelinin RCP4.5 senaryosunun 2016 – 2098 periyodu bölgesel iklim projeksiyon çıktıları kullanılarak SPEI kuraklık şiddet indisi 1, 3 ve 12 aylık zaman ölçeklerinde hesaplanmış ve SPEI indisi kuraklık sınıflarına göre olasılıkları (oluşum sıklıkları) elde edilmiştir. Yapılan çalışmayla kuraklığın oluşum sıklığının zamansal ve mekansal değişimleri incelenmiş ve geçmiş dönemlerdeki klimatolojisi referans alınarak gelecekte de var olabilecek kuraklaşma eğiliminin klimatolojik açıdan değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bu şekilde, özellikle tarım, hayvancılık, özellikle toprağa bağlı üretim ve çevre açısından; yöneticilere, araştırmacılara, kamu kurumları ve tüm ilgililere, ileriye yönelik planlama çalışmalarında bilimsel destek sunacağı için projeksiyon modellerinin kuraklık yönetiminde faydalı bir araç olarak kullanılması hedeflenmiştir.
Meteorolojik Uydu Ürünleri Kullanılarak Bulut Kapalılığı Tespiti Nurullah Bilgin, Kemal Dokuyucu 2017 Uydu Ürünleri, Bulut kapalılığı, Gözlem istasyonları Bulut kapalılığı bilgisi alınamayan istasyonların bulunduğu yerlere ait bulutluluk durumlarını tespit etmek amacıyla uydu görüntüleri ve meteorolojik istasyonlara ait bilgiler kullanılarak ihtiyaç duyulan bulutluluk bilgisi elde etme çalışması başlatılmıştır. Çalışmada otomatik istasyonlardan alınan yer sıcaklığı, uydu ürünlerinden 10.8 IR kanalı verileri, Nowcasting SAF ürünlerinden Bulut Maskesi ve Bulut Tipleri kullanılmıştır.
İklim Değişiyor, Hava Olayları Sertleşiyor Seyfullah Çelik, Erdoğan Bölük, Ali İhsan Akbaş, Aziz Deniz 2017 Sıcaklık, Yağış, Sel, Küresel ısınma, Ekstrem yağış İklim değişikliğinin temel göstergesi olan küresel sıcaklık artışı devam etmekte, buna bağlı olarak da tüm dünyada hava olayları sertleşmektedir. Dünya genelinde son ardışık yıllar daha sıcak olmaya başlamıştır. En sıcak yıl 2016, bir önceki ise 2015 yılıdır. Beklentiler 2017 yılının daha da sıcak olacağı yönündedir.
Hava, Toz ve İklim Merkezi (Weather, Dust and Climate Center - WDCC) Kahraman OĞUZ, İsamettin OMAK, Cihan DÜNDAR, Mustafa COŞKUN 2017 Dust Storm, Dust Forecast, Early Warning System, Virtual Center Dust storms have important impact on world ecosystem. Desert dust aerosols emitted from arid and semi-arid areas effect surface radiation herewith climate balance directly by absorbing solar radiation, and cloud optical properties indirectly. An "Action Plan" was signed between Turkey, Iran, Iraq, Syria and Qatar organized in Tehran on 26-29 September 2010 as a result of the 2nd Ministerial Meeting on Cooperation in the Field of Environment and Meteorology. Under this action plan, a dust center is created by Turkish State Meteorological Service. In this virtual center, various forecast products are published about weather forecasting and climate change issues, as well as sand and dust storm (http://www.wdcc.mgm.gov.tr/).
Climate Change Projections for Turkey: Three Models and Two Scenarios Mesut DEMİRCAN, Hüdaverdi GÜRKAN, Osman ESKİOĞLU, Hüseyin ARABACI, Mustafa COŞKUN 2017 RCP, HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR, GFDL-ESM2M, RegCM. “A scenario is a coherent, internally consistent and plausible description of a possible future state of the world”. The name “representative concentration pathways – RCP’s” are referred to as pathways in order to emphasize that their primary purpose is to provide time-dependent projections of atmospheric greenhouse gasses (GHGs) concentrations.
Denizli İlinde İklim İsteklerine Göre Farklı Üzüm Çeşitlerinin Yetiştirilebileceği Alanların Belirlenmesi Yusuf Ulupınar, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 2017 Üzüm çeşidi, İklim, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Denizli İli Bu araştırmada farklı üzüm çeşitlerinin iklim istekleri göz önüne alınarak, Denizli İlinde yetiştirilebilecekleri uygun alanların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Skew T-LOG P Diyagramında Sis Tahmini Gazi Selek 2017 Skew T-LOG P Diyagramı, Sis Tahmini Sis, insan yaşamını etkileyen önemli meteorolojik hadiselerden birisidir. Sisin tabiat ve ziraata pek çok faydasının olduğu kadar, ulaşım ve diğer alanlarda da olumsuz etkileri olabilmektedir.
Yapay Sinir Ağları ile Günlük Maksimum Sıcaklık Tahmini Ahmet Cevahir Çınar 2017 Yapay Sinir Ağları, Maksimum Sıcaklık, Sıcaklık Tahmini, Yapay Zekâ Sinoptik gözlemlerden elde edilmiş olan basınç, minimum sıcaklık, ortalama sıcaklık, nispi nem, güneşlenme süresi verileri ile ravinsode gözlemlerinden elde edilmiş olan 850hpa sıcaklığı kullanılarak günün maksimum sıcaklığı Yapay Sinir Ağları ile İleri Beslemeli Geri Yayılımlı bir model ile tahmin edilmeye çalışılmıştır.
13-14 Aralık 2016 Tarihlerinde Antalya İli Gazipaşa İlçesinde Meydana Gelen Kuvvetli Rüzgar , Fırtına Olayının Meteorolojik Açıdan Değerlendirilmesi ve Fevk Rasadı Yapılmasının Gerekliliği Ahmet Cihan İlhan 2017 Gazipaşa, Rüzgar, Fırtına, Sera, Fevk Rasadı Gazipaşa’da bahar aylarında ve kışın çok sayıda kuvvetli rüzgar, fırtına olayı yaşanmaktadır. Yaşanan bu olaylar bölgeye önemli anlamda maddi zarar vermektedir. Gazipaşa ilçesinin ekonomik yapısı çoğunlukla seracılık tarımı faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Antalya Kemer ilçesi İçin Sentetik Yöntemlerle Taşkın Analizi Simla İŞLER, Esin OĞUZ, Onur DURMUŞ 2016 Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS), Sentetik Yöntemler,Bölgesel Taşkın Frekans Analizi, Noktasal Taşkın Frekans Anakizi, SCS Yağış-Akış Modeli Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’nin 5. Raporuna (IPCC, 2014) göre önümüzdeki yüz yıl içerisinde, dünya genelinde, ekstrem yağış ve buna bağlı oluşan taşkınların sayısında bir artış beklenmektedir. Ülkemizde taşkın oluşumlarının iklim değişimine bağlı olarak nasıl bir patern göstereceği konusundaki çalışmalar önem arz etmektedir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Taşkın Risk Alanlarının Belirlenmesi: Artvin İli Örneği Kahraman OĞUZ1, Esin OĞUZ2, Mustafa COŞKUN3 2016 Afet, Taşkın, Risk Alanları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Artvin Taşkınlar can ve mal kaybının en fazla olduğu doğal afetlerdendir. Özelikle Doğu Karadeniz bölgesinde sıkça yaşanan taşkın olayları bölgede ciddi can ve mal kayıplarına neden olmaktadır.
24 Ağustos 2015 Artvin-Arhavi Taşkırnının FFGS Ürünleri İle Analizi ve Taşkın Debi Hesabı Esin OĞUZ, Yusuf ULUPINAR, Mehmet AKSOY, Ali İhsan AKBAŞ 2016 BSMEFFGS, Coğrafi Bilgi Sistemi, Sentetik Yöntemler, SCS Yağış-Akış Modeli Bu çalışmada, 24 Ağustos 2015 tarihinde Arhavi bölgesinde meydana gelen taşkın olayı BSMEFFG sistem çıktıları kullanılarak incelenmiştir. Taşkın öncesi ve taşkın dönemini kapsayan FFGS çıktıları kullanılarak olası ani taşkın olayının meydana geldiği havzalar belirlenmiş ve FFGS çıktıları ile çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır.
Türkiye’de Toz Emisyon Alanlarının Belirlenmesi Kahraman Oğuz, Muhammet Ali Pekin 2016 Toz Emisyonu Toz emisyonuna yönelik ölçümler sınırlıdır, çünkü dünya çapında buna yönelik geniş ölçüm ağı ve yeterli veri seti bulunmamaktadır. Toz döngüsü tahmin modelleri, tozun gerçekçi dağılımını tahmin edebilme yeteneğine sahiptir.
23 Şubat 2015 Tarihinde Çeşme’de Meydana Gelen Sel Felaketinin Lokal Bilgiler ve FFGS Ürünleriyle Taşkın Tahmini ve Analizi Ertan TURGU, Seyfullah ÇELİK, Halis ÖZCAN 2016 FFGS, Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi, radar, uydu ve tahmini yağış verileri Ani taşkın olaylarının meydana gelmesi doğal afetler arasında en yüksek can ve mal kaybına yol açmakta olup hidrolojik, meteorolojik ve doğal afet bilimlerini ilgilendirmektedir. 23 Şubat 2015 tarihinde Çeşme’de meydana gelen taşkın öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü erken uyarı vermiştir.
Ani Taşkın Modellemesi İçin Hidrolojik Parametrelerin Çıkarılması Mehmet Aksoy, Yusuf Ulupınar, Ali İhsan Akbaş, Ayhan Sayın, Serhan Köse, Ekrem Gülsoy 2016 Ani taşkın erken uyarı, yüzey akış eşik, artık yağış, enine kesit, SYM Ani taşkın erken uyarı sisteminin model kavramı tepe debisine yol açan artık yağış, alt havza alanları, alt havzaların kanal özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yapay (sentetik) birim hidrografların hesaplanması üzerinedir.
Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Hayreddin Bacanlı, Yusuf Ulupınar, Ayhan Sayın, Ali İhsan Akbaş, Mehmet Aksoy 2016 Ani taşkın erken uyarı sistemi, alt havza, toprak nemi modeli, SNOW-17 modeli, yüzey akış Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) ile işbirliği kapsamında, küresel ani taşkın erken uyarı sisteminin bir parçası olarak 2010 yılında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgesel merkez olduğu Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi başlatılmış olup sistem 2013 yılında işletmeye alınmıştır
25 Mayıs 2015 Tarihinde Ankara’da Meydana Gelen Kuvvetli Dolu Yağışının Uzaktan Algılama Ürünleri İle Belirlenmesi Yusuf ULUPINAR, Seyfullah ÇELİK, Alaattin UĞURLU 2016 Dolu, konvektif gelişme, Ankara ,Radar Kuvvetli konvektif gelişme sonunda, nemli ve sıcak havanın desteği ile görülen gerçekleşen dolu hadisesi, genellikle çok lokal olarak oluşmaktadır. Ancak bu olayda dolunun büyüklüğü, şiddeti ve geniş bir alanda devam etmesi, olayın etkisini arttırmıştır. Yüzlerce araç sahibi araçlarını tamire götürmek zorunda kalmıştır.
Kırağı ve Çiğ Seyfullah Çelik 2016 Çiğ, Kırağı, Su buharı, Enverziyon. Çiğ ve kırağı normalde yere yakın havanın doymuş olduğu durumlarda meydana gelir. Çiğ ve kırağı havadan yağmaz, havadan yere düşmez. Kırağı küçük buz kristallerinden oluşur ama donmuş bir çiğ değildir. Havadaki nem, topraktan, bitkilerin yapraklarından, ya da yağmurlu bir günün ardından oluşan buharlaşma veya sıcaklığın doyma noktasına kadar düşmesiyle oluşur.
İstanbul’un Hava Koşullarının Ölçülmesi için Kurulan Rasathaneler (19. Yüzyıldan Cumhuriyete) Mithat Atabay 2016 Rasathane Rasatnanenin Türkçe karşılığı "gözlemevi"dir. Rasathaneler, İslam dünyasında hükümdarların veya yüksek devlet görevlilerinin girişimleri ile meydana getirilmiş ve genellikle resmi devlet kurumu hüviyetine sahip kurumlardı.
Borçka’da Meydana Gelen Sel Afetinin Meteorolojik Analizi 11-13 Kasım 2015 Seyfullah Çelik, Ertan Turgu, Alaattin Uğurlu 2016 Sel, Taşkın, Doğu Karadeniz, Ani Taşkın, Jet rüzgarı Artvin ili Borçka ilçesinde 11, 12, 13 ve 14 Kasım’da düzenli olarak gerçekleşen yağışlar sonucunda toplam 300 mm’ye yakın yağış düşmüş, meydana gelen aşırı yağış nedeniyle 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve altyapıda büyük hasarlar meydana gelmiştir. Üç ay öncesinde, aynı ile bağlı sahilde yer alan Hopa’da meydana gelen yağışta 8 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
15-19 Şubat 2016 Aşırı Sıcaklıklar Mesut DEMİRCAN, Hüseyin ARABACI, Alper AKÇAKAYA, Yılmaz ACAR, Mithat EKİCİ, Serpil YAĞAN 2016 Şiddetli hava olayı, Sıcak hava dalgası, Ekstrem sıcaklıklar Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO)’nun yayınladığı yıllık iklim değerlendirme raporlarına göre küresel ortalama sıcaklıkların 1980’lerden itibaren arttığı gözlenmektedir. Ülkemizde ise bu artış 1993’lerden itibaren görülmektedir.
The Effect of Climate Factors on The Yield of Sunflower and Sunflower Yield Predictions Based on Climate Change Projections: Example of Marmara Region Hüdaverdi GÜRKAN, Nilgün BAYRAKTAR, Hüseyin BULUT, Nilüfer KOÇAK, Osman ESKİOĞLU, Mesut DEMİRCAN 2016 The yield of sunflower, climate factors, HadGEM2-ES, RCP8.5, the effects of climate change Sunflower is the raw material of vegetable oils sector in Turkey. Production is not sufficient even for domestic consumption. Therefore, it is necessary to carry out the projects to increase the yield and production areas. This study was carried out in order to identify the relationship between yield of sunflower and climate factors, also to determine the possible effects of the future climate changes on the sunflower yield. In the study, 10 provinces in Marmara region were evaluated.
İklim Değişikliğinin Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Verimine Etkilerinin İncelenmesi: Marmara Bölgesi Örneği Hüdaverdi GÜRKAN, Nilgün BAYRAKTAR, Hüseyin BULUT, Nilüfer KOÇAK, Osman ESKİOĞLU, Mesut DEMİRCAN 2016 Ayçiçeği Verimi, HadGEM2-ES, RCP8.5, İklim Değişikliğinin Etkileri Ayçiçeği, Türkiye’de bitkisel yağ sektörünün ham maddesi konumundadır. Üretim, yurtiçi tüketim için bile yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle ülkemizde hem üretim alanlarının hem de verimin artırılması için çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu çalışma ayçiçeği verimi ile iklim faktörleri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve iklim değişikliklerinin gelecek dönemlerde ayçiçeği verimi üzerindeki olası etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır.
Marmara Bölgesi’nde İklim Faktörlerinin ve İklim Değişikliğinin Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinin Verimi Üzerine Etkisi Hüdaverdi GÜRKAN, Nilgün BAYRAKTAR, Hüseyin BULUT, Nilüfer KOÇAK, Osman ESKİOĞLU, Mesut DEMİRCAN 2016 Ayçiçeği Verimi, HadGEM2-ES, RCP8.5, İklim Değişikliğinin Etkileri Ayçiçeği, Türkiye’de bitkisel yağ sektörünün ham maddesi konumundadır. Üretim, yurtiçi tüketim için bile yeterli düzeyde değildir. Bu nedenle ülkemizde hem üretim alanlarının hem de verimin artırılması için çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Karaman ve Karapınar'ın İklim Değişikliği Trendi Serhat Sensoy, Mustafa Coşkun, Alper Akçakaya, Yusuf Ulupınar, Mesut Demircan, Hüdaverdi Gürkan 2016 Karaman, Karapınar, iklim değişikliği, indisler, projeksiyonlar İklim değişikliği günümüzde tüm dünyada görülen küresel problemlerden biridir. Türkiye iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek alanlardan biri olan Akdeniz Havzası’nda yer alır. Kurak ve yarı kurak alanlarda bulunan havzalar, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek havzalardır.
GFDL-ESM2M Modeli Temelinde RCP4.5 ve RCP8.5 Senaryolarına Göre Türkiye İçin Sıcaklık ve Yağış Projeksiyonları Hüdaverdi GÜRKAN, Hüseyin ARABACI, Mesut DEMİRCAN, Osman ESKİOĞLU, Serhat ŞENSOY, Başak YAZICI 2016 İklim değişikliği, IPCC, GFDL-ESM2M, RegCM4.3.4, RCPs. Senaryo, gelecekteki bazı olayları resmeden hikâyelerdir (Gregory ve Duran, 2001). Senaryo geleceğin tahmini değil, olması muhtemel alternatif durumların tanımlanmasıdır (IPCC, 2000). Bunun yanında, emisyon senaryoları, iklim değişikliği çalışmalarının en önemli bileşenlerinden birini teşkil etmektedir.
Sıcaklıkların Aylık Dağılım Desenleri Mesut DEMİRCAN , Hüseyin ARABACI, Mustafa COŞKUN, Necla TÜRKOĞLU, İhsan ÇİÇEK 2016 Sıcaklık, Maksimum, Minimum, Aylık Desen İklim, belirtilen bir yerde ve uzun bir dönem boyunca tecrübe edilen ortalama hava koşullarıdır. Bir yerin iklimi; genel olarak enlemi, okyanusa olan uzaklığı ve deniz seviyesinden yüksekliği ile belirlenir. Standart ortalama periyodu 30 yıldır fakat amaca göre diğer periyotlar da kullanılabilir.
Gündem Belirleme Modeline Göre Yazılı Basındaki İklim Değişikliği Haber Ve Köşe Yazılarının Analizi Mesut DEMİRCAN, Nuray TURAN, Hüseyin ARABACI, Mustafa COŞKUN, Necla TÜRKOĞLU, İhsan ÇİÇEK 2016 Medya, Gündem belirleme modeli, iklim değişikliği, farkındalık İklim değişikliği 21. yüzyılın en önemli küresel çevre sorunlarından bir tanesidir. İklim değişikliğinin yol açtığı ve açacağı sorunlar sadece bir ada, bir ülke, bir bölge ya da bir kıta ile ilgili değildir.
İklim Değişikliğinin Enerji Tüketimine Etkisi Mustafa Coşkun, Hüdaverdi GÜRKAN, Hüseyin ARABACI, Mesut DEMİRCAN, Osman ESKİOĞLU, Serhat ŞENSOY, Başak YAZICI 2016 İklim değişikliği, HadGEM2-ES, enerji tüketimi, ısıtma derecesi, soğutma derecesi İklim değişikliğinin etkileri özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ülkemizde de hissedilmeye başlanmıştır. Bu nedenle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak, sektörel bazda iklim değişikliğine uyum ve mücadele faaliyetlerini desteklemek amacıyla iklim projeksiyonları geliştirilmiştir.
Türkiye İçin İklim Değişikliği Projeksiyonları Murat YILDIRIM, Hüdaverdi GÜRKAN 2016 RCP, HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR, GFDL-ESM2M, RegCM Senaryo, gelecekteki bazı olayları resmeden hikâyelerdir (Gregory ve Duran, 2001). Senaryo geleceğin tahmini değil, olması muhtemel alternatif durumların tanımlanmasıdır (IPCC, 2000). Bunun yanında, emisyon senaryoları, iklim değişikliği çalışmalarının en önemli bileşenlerinden birini teşkil etmektedir.
Bitkilerin Sıcağa ve Soğuğa Dayanıklılık Bölgelerinin Türkiye Ölçeğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması Meral PEŞKİRCİOĞLU, Kadir Aytaç ÖZAYDIN, Hüseyin ÖZPINAR, Yüksel NADAROĞLU, Özden DOKUYUCU, Günseli AYTAÇ CANKURTARAN, Sabahaddin ÜNAL, Osman ŞİMŞEK 2016 Bitki sıcağa dayanıklılık bölgeleri, bitki soğuğa dayanıklılık bölgeleri, günlük sıcaklık 30°C üzeri gün sayısı, tahmin haritalama, yıllık en düşük sıcaklık Bitki yetiştiriciliğinde iklimsel faktörler büyük önem arz etmektedir. Bunların başında sıcaklık faktörü gelmektedir. Bu nedenle bu çalışmada sıcaklık parametresi ele alınmış, ülkemizde meyve, sebze, süs bitkileri ve orman ağaçları gibi alanlarda yetiştiricilik yapanların kullanabilecekleri bitkisel üretimde önemli olan sıcaklıkla ilgili alt ve üst sınır değerlerinin dağılımını gösteren haritaların üretilmesi amaçlanmıştır.
Artvin-Hopa Taşkınının Uydu-Radar Verileriyle Analizi ve Taşkın Hesabı Esin OĞUZ, Yusuf ULUPINAR, Alaattin UĞURLU, Başak YAZICI 2015 Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemi Sentetik Yöntemler, SCS Yağış-Akış Modeli Bu çalışmada, 24 Ağustos 2015 tarihinde Hopa bölgesinde meydana gelen taşkın olayı uydu ve radar verileri kullanılarak incelenmiştir. Taşkın öncesi ve taşkın dönemini kapsayan uydu ve radar görüntüleri kullanılarak taşkının etkilediği alanlar belirlenmiş ve bu görüntüler ile çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır.
Samsun-Kürtün Çayı Taşkın Hesabı Esin OĞUZ, Necla TÜRKOĞLU, Yusuf ULUPINAR, Eşref BATUR 2015 Kürtün Çayı, Taşkın Hesabı, Bölgesel Taşkın Frekans Analizi, Sentetik Taşkın Metotları (Mockus, DSİ Sentetik Metot) ve SCS Yağış-Akış Modeli Samsun-Kürtün Çayı, 14 Nolu Yeşilırmak havzasında Samsun ili içinde yer almakta olup, Atakum ilçesine yakın bir konumdadır. Kürtün çayı yağış alanı 332 km2’dir. Bu çalışmada, Kürtün Çayı’ının denize döküldüğü noktada taşkın debileri hesaplanmıştır.
31 Ocak - 01 Şubat 2015 Tarihlerinde Yaşanan Toz Taşınımı Olayının Değerlendirmesi Kahraman Oğuz, Cihan Dündar 2015 Toz Taşınımı 31 Ocak 2015 tarihinde Cezayir, Tunus ve Libya üzerinde bir toz taşınımı başlamıştır. Bu toz taşınımı 1 Şubat 2015 tarihinde Türkiye’yi önemli derecede etkilemiştir. Bu olay model ürünlerimiz ile tahmin edilmiş ve kurumumuzca gerekli uyarılar yapılmıştır. Bu çalışmada, bu toz taşınımı olayının değerlendirmesi yapılmıştır.
19.07.2013 Hatay-Dörtyol'daki Sel Felaketi Erdem ODABAŞI, Alaattin UĞURLU, M.Ayhan ERKAN, Sinan ÇETİN 2015 Sel, Uydu ve Radar görüntüleri, Meteorolojik haritalar, Hatay-Dörtyol 19/07/2013 tarihinde meydana gelen düzensiz ve aşırı yağışlar Akdeniz’in doğusunda yer alan bir çok bölgede olduğu gibi Hatay Dörtyol’da sel ve su baskınlarına yol açması sonucu can kayıplarının yanısıra ciddi boyutlarda ekonomik zararlara da neden olmuştur. Bölgede özellikle Amanos dağlarının Dörtyol ilçesi kırsalında yaşayan insanlar selden en çok zararı gören kesim olmuştur.
Batı Akdeniz Bölgesinde Meteorolojik Afet Risklerinden Korunmak İçin İklim Parametrelerine Dayalı Sera Tasarımı Gülten ÇAMALAN, İbrahim ÇAMALAN, Hüseyin CEVRİ 2015 greenhouse construction, climate, meteorological risks Climate factors and the negative effect of combinations of these factors often affect the static and function of these greenhouses. For example, wind can create differential pressure on the greenhouse and result into different voltages on the framework and foundation.
Standart Yağış İndeksi Metodu İle Sel Risk İzleme Ertan Turgu, Ali Ümran Kömüşcü, Osman Eskioğlu, Özkan Öz, Alaattin Uğurlu 2015 Kızılırmak ve Sakarya havzaları, SPI indeksi, sel risk izleme, aylık toplam yağış. Su kaynakları yönetiminde sel riskini izlemek ve tespit etmek kolay değildir. Buna karşılık uygun indekslerin mevcudiyeti ve uygulanması sele yatkın alanlarda su kaynaklarının durumunun sürekli izlenmesinde kılavuzluk yapabilir. İyi uyarlanmış bir indeksin kullanılması felaketin etkilerinin azaltılması için önleyici tedbirler alınmasında sel olayının potansiyel tehditinin sürekli izlenmesine yardımcı olabilir.
Meteorolojik Koşulların Hava Kirliliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği Kahraman Oğuz, Muhammet Ali Pekin 2015 Hava Kirliliği Atmosferde toz, duman, gaz ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin, insanlar ve canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek ve/veya maddi zararlar meydana getirecek miktarlara yükselmesi, “Hava Kirliliği” olarak nitelenmektedir. Sıcaklık, nem, yağış miktarı, dikey ve yatay hava akımları gibi meteorolojik koşulların hava kirliliği üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.
Toz Taşınımı Mekanizmasındaki Farklılıklar: İki Farklı Toz Taşınımı Olayı Cihan Dündar, Kahraman Oğuz, Gülen Güllü 2015 Toz Taşınımı Tahmin Modeli, MODİS Uydu Verisi, Aerosol Optik Derinliği (AOD), PM Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Ege ve Marmara Bölgelerinde, iki ay ara ile gerçekleşen iki önemli toz taşınımı olayının incelenerek farklılıklarının ortaya koyulmasıdır. Çalışmada, uydu verileri, hava kalitesi istasyon ölçümleri ve toz taşınımı tahmin model ürünleri analiz edilmiştir. Toz partiküllerinin optik derinliği ve çökelmelerini belirlemek amacıyla, farklı toz taşınım modelleri (MGM/BSC-DREAM8b ve NMMB/BSC-Dust) kullanılmıştır.
Toz-Yağış İlişkisinin Uydu Verileri ile İncelenmesi Ayşe Gökçen Işık, Kahraman Oğuz, Esin Oğuz, Cihan Dündar 2015 toz-yağış ilişkisi Bu çalışmada yoğunluklu olarak Kuzey Afrika (Sahara) Bölgesinden Akdeniz Bölgesine gelen tozun yağış ile olan ilişkisi uydu verileri kullanılarak incelenmiştir. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yıllık ve mevsimlik Aerosol Optik Derinlik (AOD) değerleri ve yağış rejimleri değerlendirilerek başlanan araştırmada; 2003-2012 yılları arasındaki AOD ve yağış verileri istatiksel olarak incelenmiştir.
7-12 Eylül 2015 tarihli Toz Fırtınasının Uzaktan Algılama Verileri ile Analizi Kahraman Oğuz, Cihan Dündar, Muhammet Ali Pekin, Ayşe Gökçen Işık 2015 toz fırtınası, RGB, AOD Bu çalışmada, 7-12 Eylül 2015 tarihleri arasında Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşen toz taşınımı olayı incelenmiştir. Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımı 7 Eylül 2015 tarihinde başlamış ve 5 gün boyunca sürmüştür.
Şehir Selleri Tahmin ve Erken Uyarı Modeli Abdullah CEYLAN, Hanifi AYVACI, Serap AKGÜNDÜZ,Hürmet HÜKÜM, Yeliz GÜSER 2015 Şehir selleri, yağış eşik değeri, sel tahmini, WRF tahmin modeli Dünya nüfusundaki artışın bir sonucu olarak ortaya çıkan şehirleşme, sel riskini artıran bir etkendir. 2008 yılında, insanlık tarihinde ilk kez, şehirlerde yaşayan insan sayısı dünya nüfusunun yarısına eşit hale gelmiştir.
Bitki Soğuklama İsteği Hesaplama Programı (BISIP) Yüksel NADAROĞLU, Halis ERCİYAS, Gökhan YÜCEL, Osman ŞİMŞEK, Yusuf ÇALIK 2015 Bitki, Soğuklama İsteği, Klasik Yöntem Materyal olarak fenolojik gözlemlerden faydalanılarak yaprak dökümünden itibaren, ilkbaharda tomurcukların uyanmaya başlamasına kadar geçen sürede, tarım yılına göre, Türkiye genelinde gözlem yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait istasyonlardaki ölçülen sıcaklık değerleri kullanılarak Klasik Yöntem (Soğuklama sürelerinin hesaplanmasında 7,2°C’nin altında geçen süreler saat olarak dikkate alınmaktadır) metoduyla hesaplanmıştır.
Türkiye'de Toprak Sıcaklığı Yönünden Serin İklim Tahılların Ekim Zamanının Belirlenmesi Belkıyse KAYA, Yüksel NADAROĞLU, Osman ŞİMŞEK 2015 Serin iklim tahılları, Ekim zamanı, Toprak sıcaklığı Bu çalışma, serin iklim tahıllarının iklim faktörlerinden faydalanarak ekim zamanını planlamak, verim ve üretim artışına katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.
Forecasting of Winter Wheat Yield for Turkey Using Water Balance Model Hakan YILDIZ, Ali MERMER, Metin AYDOĞDU, Osman ŞİMŞEK 2015 Wheat, Yield Forecasting, Water Balance Climate is one of the most important factors affecting agricultural production which is under the influence of climatic factors such as rainfall, rainfall distribution and temperature during the year. Many methods have been developed for crop monitoring and yield forecast using climatic data for recent decades.
Sıcaklık - Nem İndeksi Programı (SINEP) Yüksel NADAROĞLU, Osman ŞİMŞEK, Özden DOKUYUCU, Yusuf ÇALIK 2015 Sıcaklık Stresi, Sıcaklık-Nem İndeksi, SNİ İnsanlar gibi hayvanlar da çevresel faktörlerden etkilenmekte, özellikle de aşırı sıcak ve nemden zarar görmektedirler. Son yıllarda etkisini daha çok hissettiren küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklık stresi, süt sığırları üzerinde etkisini belirgin şekilde hissettirmekte ve önemli süt kayıplarına sebep olmaktadır
Aerosol Optik Derinliği Verilerinin Türkiye İçin Alansal ve Zamansal Değişimlerinin İncelenmesi Cihan Dündar, Kahraman Oğuz, Gülen Güllü 2015 Mevsimsel Aerosol Değişimi Aerosol terimi; gaz içerisinde disperse olmuş (dağılmış) ve gazla sarılmış 10 mikrondan daha küçük çaplı sıvı veya katı parçacıklardan oluşan çok fazlı sistem olarak adlandırılır. Uydudan elde edilen aerosol optik derinliği (AOD) ölçüm verileri, aerosollerin dağılımı ve etkilerinin çalışılması için en etkili yöntemlerden birisidir.
Farklı Zaman Ölçeklerindeki Standart Yağış İndekslerinin Havza Bazında Değerlendirilmesi Ertan TURGU, Osman Eskioğlu, Özkan ÖZ, Alaattin UĞURLU 2015 SPI, aylık yağış, akarsu havzası, zaman ölçeği Standart Yağış İndeksi (SPI) farklı zaman ölçeklerinde kümülatif olasılık yöntemine göre kurak ve nemli periyodları belirlemek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu çalışmada, Türkiye’de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletilen 25 akarsu havzası için son 35 yılda SPI yöntemine göre hesaplanmış meteorolojik olarak kurak veya nemli geçen aylar 11 kategoride ele alınmıştır.
24 Ağustos 2015 Tarihinde Hopa’da Meydana Gelen Şiddetli Yağışın Meteorolojik ve Hidrometeorolojik Analizi Yusuf ULUPINAR, Seyfullah ÇELİK, Ekrem GÜLSOY, Ali İhsan AKBAŞ, Serhan KÖSE 2015 Şiddetli Yağış, Hidrometeoroloji, Sel, Afet 24 Ağustos 2014 tarihinde Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Artvin ilinin Hopa ilçesinde bir sel afeti meydana geldi. Şiddetli yağışlar sonucunda meydana gelen seller nedeniyle Hopa’da 8 vatandaşımız hayatını kaybetti ve milyonlarca liralık hasar oluştu.
15 ve 21 Ağustos 2015 Tarihlerinde Çubuk ve Etimesgut’ta Meydana Gelen Fırtına ve Şiddetli Yağışın Analizi Seyfullah Çelik, Hüseyin Şahin, Bahattin Aydın, Özkan Öz 2015 Çubuk, Hortum, Şiddetli Yağış, Fırtına 15 Ağustos 2015 tarihinde Çubuk’ta meydana gelen fırtına sonucunda birçok ev ve işyeri hasar görmüş, minare yıkılmıştır. Gölbaşı üzerinde oluşan konvektif oluşum, Bayındır, Akyurt ve Esenboğa üzerinden Çubuk’a ulaşmıştır. Siklonik oluşum hem yer gözlemleri hem de uzaktan algılama ürünleri olan, radar ve yıldırım tespit sistemlerinden takip edilmiştir.
Climate of Turkey [İngilizce Serhat Sensoy, Mesut Demircan, Yusuf Ulupınar 2015 Climate, Weather, Climate of Turkey Although Turkey is situated in large Mediterranean geographical location where climatic conditions are quite temperate, diverse nature of the landscape, and the existence in particular of the mountains that run parallel to the coasts, result in significant differences in climatic conditions from one region to the other. While the coastal areas enjoy milder climates, the inland Anatolian plateau experiences extremes of hot summers and cold winters with limited rainfall.
Ortalama Sıcaklıklardaki Türdeşlik Kırılmalarının İklim Göstergeleriyle İlişkisi Mesut DEMİRCAN, İhsan ÇİÇEK, Necla TÜRKOĞLU, Mithat EKİCİ, Hüseyin ARABACI 2014 İklim, RH-Test, Türdeşlik, Veribilgi, Kırılma tarihleri İklim kayıtları, uzun bir dönem boyunca toplanmış meteoroloji verileri üzerine kurulmuştur. İklimin zaman bağımlı davranış izleri olan eğilimini ve değişimini gösteren, iklimsel risk etkileri ve aşırılıkların değerlendirilmesi için verilerdeki süreklilik ve türdeşlik önemlidir.
Türkiye’de Yeni Senaryolara Göre İklim Değişikliği Projeksiyonları Mesut DEMİRCAN, Ömer DEMİR, Hakkı ATAY, Osman ESKİOĞLU, Başak YAZICI, Hüdaverdi GÜRKAN, Arzu TUVAN, Alper AKÇAKAYA 2014 İklim, İklim Değişikliği, İklim Modelleme, RCPs, RegCM İklim Değişikliğinin konuşulduğu, ulusal ve uluslararası tedbirlerin, uyum ve önleme çalışmalarının tüm paydaşlar ve hükümetler tarafından dikkatlice izlendiği günümüzde, en önemli konu değişikliğin olup olmadığı ile varsa ne kadar olduğunun belirlenmesi ve izlenmesidir. Doğru bir iklim izleme yapılması, gerek gözlemlere dayalı olarak gelecek iklim şartlarının ne olacağının modellenmesinde, gerekse uyum ve önleme çalışmalarının başarıya ulaşmasında olmazsa olmaz ilk şarttır.
Akdeniz Bölgesi Adana, Antalya, Mersin ve Isparta İstasyonlarında Aylık Toplam Yağışların Uzun Yıllık Eğilimleri (1970-2013) A. Dilek Öndeş 2014 Akdeniz Bölgesi, aylık maksimum sıcaklık, tarımsal üretim, trend analizi. Akdeniz Bölgesi, Adana, Antalya, Mersin ve Isparta istasyonlarında, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait ay, ay aylık toplam yağışlarının eğilimleri Makesens Trent Testi ile incelenmiştir. Çalışma periyodu olarak 1970 – 2013 yılları arasındaki 44 yıllık süre seçilmiştir.
Akdeniz Bölgesi Adana, Antalya, Mersin ve Isparta İstasyonlarında Aylık Maksimum Sıcaklıkların Eğilimleri (1970-2013) A. Dilek Öndeş 2014 Akdeniz Bölgesi, aylık toplam yağış, tarımsal üretim, Makesens Trend Analizi. Akdeniz Bölgesi, Adana, Antalya, Mersin ve Isparta istasyonlarında, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait aylık maksimum sıcaklıklar eğilimleri Makesens Trent Testi ile incelenmiştir. Çalışma periyodu olarak 1970 – 2013 yılları arasındaki 44 yıllık süre seçilmiştir.
Akdeniz Bölgesi Adana, Antalya, Mersin ve Isparta İstasyonlarında Aylık Minimum Sıcaklık Eğilimleri A. Dilek Öndeş 2014 Akdeniz Bölgesi, aylık toplam yağış, tarımsal üretim, Makesens Trend Analizi. Akdeniz Bölgesi, Adana, Antalya, Mersin ve Isparta istasyonlarında, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait ay, ay aylık ortalama minimum sıcaklıkları eğilimleri Makesens Trent Testi ile incelenmiştir. Çalışma periyodu olarak 1970 – 2011 yılları arasındaki 42 yıllık süre seçilmiştir.
Climate Change Projections For Turkey With New Scenarios Mesut DEMİRCAN, Ömer DEMİR, Hakkı ATAY, Başak YAZICI, Osman ESKİOĞLU, Arzu TUVAN, Alper AKÇAKAYA 2014 IPCC, RCP, HadGEM2-ES, RegCM, Climate Change A scenario is a coherent, internally consistent and plausible description of a possible future state of the world. It is not a forecast; rather, each scenario is one alternative image of how the future can unfold. A projection may serve as the raw material for a scenario, but scenarios often require additional information (e.g., about baseline conditions).
Yeni Senaryolara Göre Türkiye Akarsu Havzalarında İklim Değişikliği Projeksiyonları Mesut DEMİRCAN, Ömer DEMİR, Hakkı ATAY, Osman ESKİOĞLU, Başak YAZICI, Hüdaverdi GÜRKAN, Arzu TUVAN, Alper AKÇAKAYA 2014 İklim Değişikliği, İklim Modelleme, Akarsu havzaları, RCPs, RegCM Dünyada meydana gelen iklim değişikliğinin etkileri, son zamanlarda ülkemizde de hissedilmeye başlanmıştır. Bilindiği üzere ülkemiz, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenecek bir bölgede, Akdeniz havzasında yer almaktadır.
İklim Sınıflandırmaları 2014 İklim, iklim sınıflandırmaları, Köppen, Trewartha, Aydeniz, Erinç, De Martonne, Thornthwaite Çok sayıda bilim adamı, çok çeşitli iklim sınıflandırmaları yapmıştır. Bilim adamları arasında bu konuda çok farklılık vardır. Bu durum çeşitli araştırmacıların görüşleri arasındaki ayrılıkları ortaya koyduğu gibi her alanda kusursuz sonuç vermiş bir formülün bulunamamış olması şeklinde de yorumlanabilir. Formüllerin bir kısmı çok basit, bir kısmı ise oldukça karmaşıktır.
Türkiye’de İklim Değişikliğinin Meyve Ağaçları ve Tarla Bitkilerinin Fenolojik Dönemlerine Etkileri N.Türkoğlu, İ. Çiçek, S.Şensoy 2014 Fenoloji, elma, kiraz, buğday, Türkiye Bu çalışmada Türkiye’de iklim değişikliği ile bitkilerin fenolojik dönemlerindeki değişiklikler arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 1971- 2012 yıllarına ait iklim verileri ile fenolojik veriler temin edilmiştir.
Yağışın Parmak İzi ve Paleoklimatoloji’de Kullanımı Mesut DEMİRCAN , Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU 2014 İklim, Yağış, İzotop, 18O, 16O, 2H, 1H Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), şu anda yaklaşık 220 aktif izleme istasyonundan oluşan 1961’li yıllardan beri devam eden Yağışın İsotop İçeriği Küresel Şebekesi (GNIP) programını yürütmektedir. GNIP, Dünya genelinde, yağışın oksijen (18O/16O) ve hidrojen (2H/1H, 3H/1H) içeriklerinin zamansal ve uzamsal kayıtlarını sağlamaktadır.
2013 - 2014 Tarım Yılının Kuraklık Analizi Osman ŞİMŞEK, Murat YILDIRIM, Nebi GÖRDEBİL 2014 Kuraklık, Tarım, SPI, PNI, PDSI Türkiye için Standart Yağış İndeksi (SPI), Normalin Yüzdesi Metodu (PNI, Palmer Kuraklık Şiddet İndeksi (PDSI), sıcaklık ve yağış analizleri kullanılarak 2013-2014 Tarım Yılı’na ilişkin kuraklık değerlendirmesi yapılmıştır. 2013-2014 Tarım Yılı’nda bazı bölgelerde kuraklık meydana gelmiş ve bazı ürünlerde önemli miktarda kayıplar oluşmuştur.
Ankara’da Yağışın Dağılışının Uzaktan Algılama Ve Coğrafî Bilgi Sistemleriyle Analizi Mesut DEMİRCAN, İhsan ÇİÇEK, Necla TÜRKOĞLU, Murat ARSLAN, Volkan C. DARENDE 2014 Uzaktan Algılama Yöntemi, Radar, Sayısal Model, Coğrafi Bilgi Sistemleri Bu çalışma ile yağışın, şehir içerisindeki dağılımını etkileyen etmenlerin araştırılmasında günümüz teknolojisinde sıklıkla kullanılan izleme araçlarından Uzaktan Algılama Yöntemi (UAY) araçlarından uydu ve RADAR görüntülerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) araçları yardımıyla sayısal altlıklar haline getirilmesi amaçlanmıştır.
Mevsimlik Sıcaklık Normallerinin (1971-2000) Coğrafî Bilgi Sistemleri İle Yüksek Çözünürlüklü Veri Setinin Üretilmesi Mesut DEMİRCAN, Necla TÜRKOĞLU, İhsan ÇİÇEK 2014 Sıcaklık, İklim, Lapse Rate, Yükseklik, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İklim belirli bir bölge içinde ve uzun yıllar değişmeyen ortalama hava koşullarıdır. Klimatolojik normaller; birbirini takip eden 30 yıllık dönemler için hesaplanan klimatolojik verilerin ortalamalarıdır. İklim normallerinin kullanılması yapılacak küresel değerlendirmeler için standart bir altlık sağlaması ve iklim izleme çalışmaları için çok önemli bir araçtır.
Mineral Tozların Türkiye’ye Taşınımının ve Yerel Katkıların Değerlendirilmesi Kahraman Oğuz, Cihan Dündar 2014 Lokal Toz Fırtınası Bu çalışmada uydu ve yere dayalı gözlemlerin yanında, BSC-DREAM8b toz taşınımı tahmin modelinin iki farklı versiyonu (v1.0 ve v2.0) ile çöl tozlarının Türkiye’ye taşınımı ve yerel toz katkıları incelenmiştir. Çalışmada, Türkiye koordinatları toz kaynakları olarak dahil edilerek ve hariç tutularak bazı test çalışmaları yapılmış ve modelin versiyonlarının etkinlikleri de analiz edilmiştir.
Zirai Meteoroloji Dr. Osman ŞİMŞEK, Yüksel NADAROĞLU 2014 Zirai tahmin, Zirai Don Uyarı Sistemi (ZDUS) ve Don Risk Tahmin Haritaları, Hasat Zamanı Tahmini, Fenolojik Gözlemler, Kuraklık Analizleri, Bitki Soğuğa ve Sıcağa Dayanıklılık Haritaları, Referans Toplam Buharlaşma (ETo) Normal Haritaları Ziraat kadar hava şartlarına bağımlı olan diğer bir insan aktivitesi alanı neredeyse yoktur. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir zirai teknolojideki gelişmelere rağmen, zirai üretim hâlâ hava ve iklime önemli derecede bağımlıdır.
19 Ağustos 2014 tarihinde Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan TOZ TAŞINIMI olayının değerlendirmesi Cihan Dündar, Nezahat Öz, Kahraman Oğuz 2014 Toz Taşınımı 19 Ağustos 2014 tarihinde Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, Orta Doğu kaynaklı kaynaklı toz taşınımı yaşanmıştır. 19 Ağustos 2014 günü için yapılan toz taşınımı tahminlerinin tutarlılığı, hem uydu gözlemleri hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Toz (PM10) ölçümlerince desteklenmektedir.
Toz Taşınımı Olayının Uzaktan Algılama ve Sayısal Tahmin Modeli İle Analizi Kahraman Oğuz, Cihan Dündar 2014 Toz Taşınımı, Modelleme Afrika çöllerinde gerçekleşen toz taşınımları, atmosfer aerosol konsantrasyonunda ve yer seviyesi partikül madde (PM10) değerlerinde yoğun artışa sebep olmaktadırlar. Bu nedenle Afrika kaynaklı toz taşınımları, Akdeniz üzerinde önemli etkilere sahiptirler. Bu çalışmada, 6-8 Nisan 2013 döneminde Afrika üzerinden Doğu Akdeniz’e doğru gerçekleşen toz taşınım olayı incelenmiştir.
RCP4.5 Senaryosuna Göre Türkiye'de Sıcaklık ve Yağış Projeksiyonları Ömer DEMİR, Hakkı ATAY, Osman ESKİOĞLU, Arzu TUVAN, Mesut DEMİRCAN, Alper AKÇAKAYA 2013 HadGEM2-ES, RegCM4.3.4, IPCC, İklim Projeksiyonları CMIP5 projesi kapsamında kullanılan ve halen hazırlıkları devam eden IPCC 5. Değerlendirme Raporu’nda yer alan RCP4.5 konsantrasyon senaryosu ile üretilen HadGEM2-ES küresel dolaşım modeli çıktıları kullanılmıştır. Bu çıktılar RegCM4.3.4 bölgesel iklim modeli kullanılarak dinamik ölçek küçültme yöntemi ile ülkemiz ve bölgesi için 20 km çözünürlükte 2013-2099 yılları için sıcaklık ve yağış projeksiyonları üretilmiştir.
Toms ve OMI Uydu Türkiye Ozon Verilerinin CBS Ürünleriyle Analizi (1979 - 2012) Mithat EKİCİ, Osman ESKİOĞLU, Yılmaz ACAR, Mesut DEMİRCAN, Alper AKÇAKAYA 2013 Ozon Uydu Verisi, Toplam Ozon, Dobson Birimi, Mevsimsel Ozon, CBS http://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/ web sitesinde yayınlanan küresel uydu toplam sütun ozon verisi bir kod ile indirilmiştir. Küresel veri seti içerisinden 1979-2012 (34 yıl) periyoduna ait ve 25° - 45° Doğu Boylamı ile 34° - 42° Kuzey Enlemi aralığındaki Türkiye koordinatlarına ait veriler ayrıştırılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Trends in Turkey Climate İndices From 1960 to 2010 Serhat SENSOY, Necla TÜRKOĞLU, Alper AKÇAKAYA, Mithat EKİCİ, Mesut DEMİRCAN, Yusuf ULUPINAR, Hakkı ATAY, Arzu TÜVAN, Hatice DEMİRBAŞ 2013 RClimDex, climate, extreme, indices, trend Türkiye'deki 109 istasyonun 1960'dan 2010'a kadar olan periyotta iklim indeklslerini hesaplama amacıyla RClimDex yazılımı çalıştırılmıştır. Sonuçlar, donlu günler, serin günler ve serin geceler azalırken, yaz günlerinin , sıcak günlerin, sıcak gecelerin ve tropikal gecelerin sayılarının giderek arttığını gösteriyor.
İklim Değişikliği Senaryolarında Yeni Dönem: Paralel Yaklaşım ve Temsili Konsantrasyon Rotaları (RCPS) Alper AKÇAKAYA, Hakkı ATAY, Ömer DEMİR 2013 Senaryo, iklim senaryosu, uzmanlar toplantısı, RCPs, IPCC Değerlendirme Raporu Senaryo, gelecekteki bazı olayları resmeden hikâyelerdir (Gregory ve Duran, 2001). Bu bağlamda, emisyon senaryoları, sera gazları ve aerosoller gibi yer yüzünün radyasyon dengesini bozan maddelerin gelecekte atmosfere boşalma potansiyellerinin tasvir edilmesidir (Moss vd., 2010). Bu tanımlamalar ışığında emisyon senaryosunun gelecek için bir tahmin olmadığı söylenebilir.
Hasat Zamanı Tahmini Programı Yüksel NADAROĞLU, Dr. Osman ŞİMŞEK, Hanifi AYVACI 2013 Etkili Toplam Sıcaklık, Büyüme Derece Gün, Tarımsal Planlama Tarımda sürdürülebilir, yüksek verim ve kalitede üretim yapabilmek için tarımsal üretim planlaması büyük önem taşımaktadır. Tarımsal üretim planlamasında kullanılan yöntemlerden birisi de Büyüme Derece Gün veya Termal Zaman olarak da bilinen Etkili Toplam Sıcaklık değerlerinin kullanılmasıdır.
Referans Toplam Buharlaşma (ETo) Normal Haritaları Osman ŞİMŞEK, Ali MERMER, Hakan YILDIZ, K. Aytaç ÖZAYDIN, Meral PEŞKİRCİOĞLU 2013 FAO Penman-Monteith, ETo, AgroMetShell Toplam buharlaşma (Evapotranspiration-ET), etkin sulama ve uygun su yönetimi yarı kurak ve kurak bölgelerde çok önemlidir. Sulama projesi planlayıcıları tarafından baraj, gölet ve bitki deseni projelerinin planlama çalışmalarında kullanılmak için sıklıkla ürün su gereksinimleri ve/veya toplam buharlaşma verilerine ihtiyaç duyulur.
Doğu Anadolu Bölgesi Van İstasyonunda Toprak Sıcaklıklarının Değişimleri Ve Hava Sıcaklıkları İle İlişkileri A. Dilek ÖNDEŞ 2013 Doğu Anadolu Bölgesi, tarımsal üretim, toprak sıcaklığı, trend analizi, korelasyonlar Doğu Anadolu Bölgesi, Van istasyonunda 20cm ve 50cm toprak derinliklerindeki, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarına ait aylık ortalama toprak sıcaklıkları eğilimleri Makesens testi ile incelenmiş ve aylık ortalama (hava) sıcaklık ile farklı toprak derinliklerindeki, aylık ortalama toprak sıcaklıkları arasındaki ilişkilerin korelasyonlarına bakılmıştır.
RCP4.5 Senaryosuna göre Türkiye'de Sıcaklık ve Yağış Projeksiyonları Ömer DEMİR, Hakkı ATAY, Osman ESKİOĞLU, Arzu TUVAN, Mesut DEMİRCAN, Alper AKÇAKAYA 2013 HadGEM2-ES, RegCM4.3.4, IPCC, İklim Projeksiyonları Senaryo, geleceğin hayali olarak canlandırılması veya alternatif gelecek durumların tasvir edilmesidir. Buna rağmen senaryo, tahmin ile karıştırılmaktadır. Senaryo geleceğin tahmini değil, olması muhtemel alternatif durumların ortaya konmasıdır (IPCC, 2000).
MSG Uydu Verilerini Kullanarak Türkiye İçin Global Güneş Radyasyonu Dağılımının Belirlenmesi Yasemin Özdemir 2013 Güneş Radyasyonu, Kuadratik Model, MSG, Türkiye Bu çalışmada, uydu verilerinden elde edilen bulut indekslerinin mevcut bir istatistiksel bir model ile birleştirilmesiyle geliştirilen, uydu tabanlı kuadratik model kullanılmıştır.
Doğu Akdeniz Havzasında Kum ve Toz Fırtınalarının (SDS) İncelenmesi Cihan Dündar, Kahraman Oğuz, Gülen Güllü 2013 Kum ve Toz Fırtınaları Bu çalışmada Doğu Akdeniz Havzasında (İtalya, Yunanistan, Malta, Türkiye, Libya, Mısır ve Orta Doğu), 2003-2012 yılları arası sinoptik rasat kayıtlarında yer alan kum ve toz fırtınalarının (SDS) alansal ve zamansal değişimleri incelenmiştir.
Uzaktan Algılama Verileri ile Toz Taşınımı Analizi Kahraman Oğuz, Cihan Dündar, Muhammet Ali Pekin 2013 Toz Taşınımı, Uzaktan Algılama Bu çalışmada; özellikle geniş alanların hızlı ve güvenilir bir şekilde izlenmesine olanak sağlayan uzaktan algılama yöntemleriyle toz taşınımının belirlenmesi hakkında bilgiler sunulmuştur.
Hortum ve Korunma Yolları 2012 Hortum Dar bir alandaki ani basınç değişikliğiyle meydana gelen hortumlar, girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgarlardır. Atmosferde ani basınç değişikliğine sebep olan, sıcak havanın çok büyük bir hızla yükselmesidir.
2011 - 2012 Tarım Yılının Kuraklık Analizi Osman ŞİMŞEK, Murat YILDIRIM, Nebi GÖRDEBİL 2012 Kuraklık, Tarım, SPI, PNI Türkiye için Standart Yağış İndeksi (SPI), Normalin Yüzdesi Metodu (PNI, sıcaklık ve yağış analizleri kullanılarak 2011-2012 Tarım Yılı’na ilişkin kuraklık değerlendirmesi yapılmıştır.
Tarımda Dolu Zararı ve Korunma Yolları Dr. Osman ŞİMŞEK, Yüksel NADAROĞLU 2012 Tarım, Dolu Dolu yağışlarının belirgin şekilde tarım ürünlerine zarar vermesi, dolu önleme veya zararlarını azaltma çalışmalarının başlamasında önemli bir etken olmuştur. Bununla birlikte, son zamanlarda, dolu yağışının yerleşim bölgelerine verdiği doğrudan zararların maliyeti, çoğu bölgede, tarım ürünlerine verdiği zarardan daha fazla olmaya başlamıştır.
İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri Hakkı ATAY, Arzu TÜVAN, Ömer DEMİR, İzzet BALTA 2012 İklim değişikliği, sağlık, Soğuk hava dalgası, sıcak hava dalgası, Ekstrem hava olayı, Sıcaklık nem indeksi, Ultraviyole radyasyonu, Hava kirliliği 20. yüzyılda meydana gelen hızlı ve büyük çaplı sanayileşme ve ekonomik gelişme birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan en büyüğünün ise iklim değişikliği ve neden olduğu ya da neden olacağı tahmin edilen büyük çaplı, toplumları derinden etkileyecek, sosyal ekonomik ve çevresel problemler olduğu ortaya çıkmıştır.
Agrometshell Modeli ile Buğdayda Geleceğe Dönük Senaryolar ve Risk Analizi Osman ŞİMŞEK, Belgin ÇAKMAK 2012 İklim değişikliği, Gıda güvenliği, AgroMetShell, Su yeterlilik indeksi, Verim tahmini Yaşadığımız yüzyılda meydana gelmesi beklenen iklim değişikliği ve kuraklık, gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Bu çalışmanın amacı, iklim değişikliğinin Türkiye’de buğday üretimini nasıl etkileyeceğinin AgroMetShell (AMS) modeli ile tahmin edilmesidir.
Agrometshell Modeli ile Buğdayın Verim Analizi Osman ŞİMŞEK, Belgin ÇAKMAK 2011 AgroMetShell Modeli, Su Yeterlilik İndeksi Bu çalışmada FAO tarafından geliştirilen AgroMetShell (AMS) modeli kullanılarak Su Yeterlilik İndeksi (WSI) hesaplanmış ve seçilen illerde buğdayın verim analiz ve tahminleri için kullanılma olanakları araştırılmıştır.
Sıcak Yıllar, Meteorolojik Kaynaklı Afetler ve 2010 Yılı Seyfullah ÇELİK, H. Yüksel ÖZALP 2011 Sıcak yıl, kuraklık, nem, şiddetli yağış, sel 2010 yılı, küresel anlamda son on yılda en fazla ekstrem olaylarının yaşandığı yıllardan birisi olarak kayıtlara geçmiştir. Dünya Meteoroloji Teşkilatı verilerine göre, 2010 yılı, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak üç yıl arasında yer almıştır. Son on yılda meteorolojik afetler incelediğinde sıcak yıllarla birlikte kuvvetli yağışların da ön plana çıktığını görüyoruz.
Kısa Süreli Rüzgar Enerjisi Tahmini Cihan Dündar, Kahraman Oğuz, Kemal Dokuyucu, Hayreddin Bacanlı 2011 Rüzgar Enerjisi Tahmini Artan enerji gereksiniminin karşılanmasında, fosil enerji kaynaklarından yapılan üretimle ortaya çıkan çevre kirliliği, Türkiye’nin gündemindeki en önemli sorunlardan birisidir.
SPI ve PNI Yöntemleriyle Tarım Yılı Kuraklık Analizi Osman ŞİMŞEK, Belgin ÇAKMAK 2011 Kuraklık, SPI, PNI, Tarım yılı Bu çalışmada, Türkiye geneli için Standart Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi İndeksi (PNI) yöntemleri kullanılarak aylık, mevsimlik ve tarım yılı bazında kuraklık analizleri yapılmıştır. SPI ve PNI yöntemlerine göre kuraklığın en fazla yaşandığı bölge Güneydoğu Anadolu olmuş, SPI’a göre kuraklık 18 yıl ve %46.2’lik bir oranda, PNI’a göre ise 9 yıl ve %23.1’lik bir oranda gerçekleşmiştir.
Türkiye'yi Etkileyen Hava Kütlelerinin Orman Yangınlarındaki Fön Etkisi Abdurrahman BEKERECİ, Ömer KÜÇÜK, Gülten ÇAMALAN 2010 Rüzgar, fön, nispi nem, hava kütlesi, yangın Rüzgarın yön ve hızı, havanın nispi nemi ile hava sıcaklığını kontrol ettiğinden yangın başlangıcında en belirleyici etkendir. Rüzgar, geniş su yüzeylerinden estiğinde su buharı taşıyarak nispi nemi artırırken, geniş karalar üzerinden geldiğinde ise, ısınma ve genleşmeden dolayı su buharı kaybederek, nispi nemi azaltmaktadır. Bazen de yamaç ve dağları aşan rüzgarın fön etkisi ile havanın sıcaklığını artırırken, nispi nemini de iyice azaltarak, yangın çıkmasına uygun ortam sağlamaktadır. Rüzgarın etkisi hava kütlesinin orijinine göre değişmektedir. Bu nedenle hava kütlesinin orijini ve geldiği yol ile bu yolda kat ettiği mesafenin de incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, orman yangınları açısından Türkiye’nin, coğrafik konumu ve dağları, Türkiye’yi etkileyen hava kütleleri ve yolları ile rüzgarın fön etkisinden nasıl etkilendiği incelenecektir.
Su Bütçesi Yöntemiyle Buğday Üretimi Risk Analizi Osman ŞİMŞEK, Belgin ÇAKMAK 2010 AgroMetShell Modeli, Buğday, WSI, Risk Analizi Gıda güvenliği, insanlığın geleceğini etkileyecek en önemli faktörlerden birisidir. 21. yüzyılda meydana gelmesi beklenen iklim değişikliği ve kuraklık, insanlığın yeterli derecede beslenmesini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu nedenle ürün izleme ve verim tahmini çalışmaları her gün daha fazla önem arz etmektedir.
Drought Analysis for 2007-2008 Agricultural Year of Turkey Osman ŞİMŞEK, Belgin ÇAKMAK 2010 Drought, agricultural year, standardized precipitation index, percent of normal index In this study, the drought experienced in 2007-2008 Agricultural Year of Turkey was analyzed and contributions were tried to be made for future production activities. The drought was evaluated by using Standardized Precipitation Index (SPI), Percent of Normal Index (PNI) and the analyses of precipitation and temperature analysis.
Hava Tahmin Raporları ve Televizyonlar Seyfullah Çelik, H. Yüksel Özalp, Aziz Deniz 2010 Hava raporları, medya, iletişim 21.yüzyılda bilgisayar ve uydu teknolojisinin gelişmesi, insansız alanlardan daha sağlıklı bilgi alınması, okyanus ve buzullara ait bilgilerin netleşmesi ile daha sağlıklı hava ve okyanus bilgi ve tahminlerine ulaşılmaya başlanılmıştır. Meteorolojik bilgilerin kamuoyuna sunulmasında en önemli iletişim aracı olarak televizyonlar kullanılmaktadır
Zirai Don Uyarı Sistemi Dr. Osman ŞİMŞEK, Yüksel NADAROĞLU, Hanifi AYVACI 2010 Don Olayı, Doğal Afet, Bitkisel Üretim, Fenolojik Safha, ZDUS Don olayı bitkisel üretimi olumsuz olarak etkileyen en önemli doğal afetlerden birisidir. Özellikle ilkbahar geç donları meyve ve sebze üretimde ciddi zarara yol açmaktadır. Don olayının önceden tahmini üretim açısından hayati önem taşımaktadır.
Hava Kirliliği ve Asit Yağmurlarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Ali İhsan İlhan, Tülay Balta, Gürhan Rasan 2010 Hava Kirliliği, Çevre, Atmosfer, Asit, Kirletici, Sağlık, Asit yağmurları Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir.
Esenboğa Havalimanı Sis Etüdü Gülten ÇAMALAN, Serpil YAĞAN, Nezihe AKGÜN 2010 Sis,Görüş Mesafesi, Esenboğa Havalimanı Sis; yatay görüş mesafesini düşüren lokal bir hadise olup, ulaşımı olumsuz yönde etkileyen önemli bir meteorolojik olaydır. Sis oluşumunun hava taşımacılığı üzerinde önemli bir etkisi vardır ve havacılık güvenliğinde önemli bir rol oynar.
7–9 Eylül 2009 Tarihleri Arasında Marmara Bölgesinin Batısında ve Trakya’da Meydana gelen Sel Felaketinin Meteorolojik Analizi Hayreddin BACANLI, Seyfullah ÇELİK, Hüsnü GÖRGEÇ, Aziz DENİZ 2010 Sel, konvektif faaliyet, rüzgar, sıcaklık, trof 7-9 Eylül 2009 tarihinde İstanbul’un batısında yer alan Silivri ve Çatalca ilçelerinin bulunduğu bölge ile Tekirdağ ve Bandırma arasında kalan alanda büyük bir sel afeti meydana geldi.
Aridity İndeks Kullanılarak Türkiye'de Çölleşmeye Eğilimli Alanlardaki Değişimin Belirlenmesi Dr. Abdullah CEYLAN, Serap AKGÜNDÜZ, Zerrin DEMİRÖRS, Ayhan ERKAN, Sebahattin ÇINAR, Erdoğan ÖZEVREN 2009 Çölleşme Ülkemizde gerçek çöl bulunmamasına karşın 2/3’üne yakın bölümü kurak-yarı kurak alanlardan oluşmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda gözlenen iklimsel değişimlere bağlı olarak kurak alanlarda İç Anadolu’ nun batısına doğru genişleme gözlenmektedir.
Klimatolojik Uygulamalarda ArcGIS Kullanımı Serhat SENSOY, Yusuf ULUPINAR, Mesut DEMİRCAN, İzzet BALTA, A.Tolga TAŞTEKİN, İlker ALAN 2009 İklim görüntüleme, iklim atlası, iklim indisi, heating and cooling degree-days Klimatolojik uygulamalarda ArcGIS kullandığımız alanlar şunlardır: Aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık analizleri, ısıtma ve soğutma gün dereceleri analizleri, iklim indisleri görüntüleme çalışmaları, Türkiye İklim Atlasının güncellenmesi çalışmaları, çeşitli İklim sınıflandırma yöntemlerine göre Türkiye’nin iklim sınıflandırmaları, tematik haritalarla istasyon sınıflandırma ve sorgulama çalışmaları.
ECMWF Yağış Verileri Yardımıyla Türkiye’de Sel Tahmini Çalışmaları Ertan TURGU (MSc), Dr. Abdullah Ceylan 2008 Sel tahmini, yağış eşik değerleri, ECMWF tahmin modeli, sel afeti. İnsan etkisi olarak hızlı nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme, yanlış arazi kullanımı, doğal kaynakların hızlı ve bilinçsiz biçimde tüketilmesi sonucu oluşan doğal afetler, toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel etkinliklerini olumsuz yönde etkileyen, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan kısmen yada tamamen doğal etkenlerin neden olduğu doğal tehlikelerle ortaya çıkan olaylardır.
Atmosferik Kararlılığın Değerlendirilmesi Nezihe Akgün 2008 Lapse rate, K indeksi, TT indeksi, Lifted indeksi, CAPE Orajlar, önemli miktarda neme sahip yada içine nem girişinin olduğu bir alanda gelişebilir.
Aksaray İklimi ve Küresel Isınma Mehmet YAYVAN, Seyfullah ÇELİK, Salim ERSOY 2008 İklim, Yağış, Küresel ısınma Günlük hava olayları saat ise iklim takvimdir. Saatlerin günleri, günlerin takvimleri oluşturduğu gibi iklimi de günlük hava olayları belirler. Hava olayları hava kütleleri ve basınç merkezlerinin troposfer içindeki hal ve hareketlerinin bir sonucudur.
16 Kasım 2007 Tekirdağ,18 Kasım 2007 Marmaris, Bodrum ve Dalaman’da Meydana Gelen Şiddetli Yağışların Sinoptik Analizi Seyfullah Çelik , Hayreddin Bacanlı , Hüsnü Görgeç , Mehmet Yayvan , Aziz Deniz 2008 Şiddetli yağış, sel, konvektif yağış, cephesel yağış, Marmaris, Tekirdağ Yurdumuzda cephesel, ısınmaya bağlı ya da orografik olarak meydana gelen yağışlar bazen çok şiddetli olmakta, can ve mal kayıplarına yol açarak hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. Şimdiye kadar yapılan gözlemler miktar ve şiddet açısından ekstrem yağışların çoğunlukla ülkemizin sahil kesimlerinde meydana geldiğini göstermektedir.
1-2 Kasım 2006 Tarihlerinde Güneydoğu Anadolu’da Meydana Gelen Taşkın ve Sel Afetinin Meteorolojik Açıdan İncelenmesi Seyfullah Çelik, Hayreddin Bacanlı, Hüsnü Görgeç, Aziz Deniz, Mehmet Yayvan 2008 Sel, taşkın, şiddetli yağış, Dicle Havzası Meteorolojik kaynaklı doğal afet olan sel ve taşkınlar kıyı bölgelerimizde önemli can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, havzaların büyük bir bölümünün denize kıyısı vardır. Denize kıyısı olmayan Dicle havzası ise, havzalar içinde sel ve taşkınlar sonucu meydana gelen can kayıpları açısından Doğu Karadeniz havzasından sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Beaufort (Bofor) Rüzgar Iskalası Aziz Deniz 2008 Beaufort, Bofor, Rüzfar, Iskala Beaufort (Bofor) Rüzgar Iskalası
Küresel İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığına Etkileri Seyfullah ÇELİK, Hayreddin BACANLI, Hüsnü GÖRGEÇ 2008 Sanayi devrimi, Sera gazı, küresel iklim değişikliği, Ultraviyole radyasyonu, Stratosferik ozon, İklim Değişikliği Konferansı İnsan aktiviteleri ilk çağlardan itibaren çevreyi etkilemiştir. İlk başlarda bu etki göreceli olarak küçük olmuş ve çevre bu etkiyi kendi doğal mekanizması içerisinde elimine etmiştir. Günümüzde hızla artan insan nüfusunun çevreye olumsuz etkisi açık olarak gözlenmektedir.
Türkiye'de Maksimum, Minimum ve Ortalama Hava Sıcaklıkları İle Yağış Dizilerinde Gözlenen Değişiklikler ve Eğilimler İsmail DEMİR, Gönül KILIÇ, Dr. Mustafa COŞKUN ve Utku M. SÜMER 2008 Türkiye; hava sıcaklığı; yağış; kentleşme; parametrik olmayan sınamalar; homojenlik; eğilim ve eğilim oranı; değişiklik. Bu çalışmada, Türkiye'nin ortalama, maksimum ve minimum hava sıcaklıkları ve yağış dizileri, uzun süreli değişikliklerin ve eğilimlerin belirlenmesi amacıyla çözümlenmiştir. Türkiye’nin ortalama hava sıcaklıklarında güney ve güney batıda yer alan bölgelerde anlamlı artma eğilimleri gözlenmektedir.
Türkiye İklimi Serhat SENSOY, Mesut DEMİRCAN, Yusuf ULUPINAR, İzzet BALTA 2008 İklim, hava durumu, Türkiye iklimi İklim bilimi (Klimatoloji), iklimi meydana getiren elemanların analizini yapar. Farklı iklimlerin oluşum nedenlerini ve iklimde meydana gelen değişimleri inceleyerek iklimin etkisini açıklamaya ve keşfetmeye çalışır.
Türkiye Uzun Yıllar Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri Serhat SENSOY, Ramazan Sağır, Mehmet Eken, Yusuf Ulupınar 2008 Heating and cooling, degree-days, ısıtma ve soğutma gün dereceleri, Eurostat Isıtma ya da soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi, binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin hesaplanması açısından önemlidir.
2006 - 2007 Tarım Yılının Kuraklık Analizi Osman ŞİMŞEK, Murat ASAR, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 2007 Kuraklık, Doğal Afet, Tarım, SPI, PNI Türkiye için Standart Yağış İndeksi (SPI), Normalin Yüzdesi Metodu (PNI), sıcaklık ve yağış analizleri kullanılarak 2006-2007 Tarım Yılı’na ilişkin bir kuraklık değerlendirmesi yapılmıştır.
AgroMetShell Modeli Kullanılarak Türkiye’de Buğdayın Verim Tahmini Osman ŞİMŞEK, Ali MERMER, Hakan YILDIZ, K.Aytaç ÖZAYDIN, Belgin ÇAKMAK 2007 Verim tahmini, AgroMetShell modeli, buğday, meteorolojik veri Tarımsal politikalar bir ülkenin tabii kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımında önemli rol oynar. Çeşitli ürünlere ait ekim alanlarının, üretim miktarı ve verimlerinin zamanında belirlenip tahmin edilmesi tarımsal planlama için önemlidir. Aksi durumda tarımsal politikaların ülke gerçekleri ve kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak geliştirilmesi güçleşecektir.
Deniz veya Okyanuslarda Bölgesel Su Çekilmelerinin Meteorolojik Analizi Mahmut Kayhan 2006 Su çekilmesi, Yüksek basınç, Alçak Basınç, Basınç farkı, Rüzgar yükü, deniz kabarması, Su kulesi Deniz veya okyanusların kıyı kesimlerinde görülen su çekilmelerinin meteorolojik analizi yapılarak Yüksek basınç ve Alçak basınç alanlarından kaynaklanan su çekilmesi olayı izah edilmeye çalışılmıştır.
İklim Değişikliğinin Arazi Kullanımıyla İlişkisi ve İklim Değişikliğinin Etkileri Toplantısı Sonuç Raporu 2006 Ulusal Bildirim, İklim değişikliği, Arazi kullanımı, Etki, Uyum, Duyarlılık Çevre ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Daire Başkanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü sonuçlarının Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde Ağustos 2006’da sunacağı Ulusal Bildirim’e girdi teşkil etmesi amacıyla kamu kesiminden uzmanların ve akademi temsilcilerinin katılımıyla “İklim Değişikliğinin Arazi Kullanımıyla İlişkisi ve İklim Değişikliğinin Etkileri, Duyarlılık ve Uyum” konulu bir toplantı düzenlemiştir.
Kuyruk İzi (Contrail) Mehmet Akgül 2005 Kuyruk izi, Kotra, Yoğunlaşma Kuyruk İzi (Contrail), Yoğunlaşma izi
Ülkemizin MGM İstasyon Yörelerine ait (1982-2002 Kesintisiz Veri İtibariyle) Sıcaklık-Yağış Analizlerine Göre En Uygun Bağ Alanları Dr.A. Dilek ÖNDEŞ, Ahmet Ünal ÇAM, Osman ESKİOĞLU, Şükriye ÖZ 2005 Üzüm Bağı, Sıcaklık, Yağış, Analiz Dünyanın bağcılık için en elverişli iklim kuşağı üzerinde yer alan ülkemiz; asmanın gen merkezlerinin kesiştiği ve ilk kez kültüre alındığı coğrafyanın merkezindeki konumundan dolayı, çok eski ve köklü bir bağcılık kültürü ile zengin bir asma gen potansiyeline sahiptir. Yaklaşık 7-8 bin yıl önce Anadolu'da kültüre alınan asma, bu topraklar üzerinde hüküm süren tüm uygarlıkların en fazla değer verdikleri kültür bitkisi olma özelliğini günümüze kadar korumuştur.
Palmer Kuraklık Şiddet İndisi (PDSI) Zaman Dizisinin Markov Zinciri Modeliyle Türkiye'de Kurak olma Olasılıklarının Belirlenmesi Abdullah Ceylan, Aysel Serap Akgündüz, Zerrin DEMİRÖRS 2005 Kuraklık Türkiye’ de tarım sektörü, kuraklıktan etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Kuraklığın sonucunda ortaya çıkan tarımsal üretimde azalma, ürün kalitesinde düşüş ve ürün çeşitliliğinin değişimi gibi sonuçlar, önemli sosyo ekonomik sorunları ortaya çıkarabilir.
Türkiye İklim İndisleri Trendleri Serhat SENSOY, Mesut Demircan, İlker Alan 2005 Ekstrem olaylar, iklim değişikliği, iklim indisleri, iklim görüntüleme RClimDex ham veri üzerinde birkaç kalite kontrol işlemi gerçekleştirdikten sonra 27 adet çekirdek indisi üretmektedir. İndislerden türemiş bilgi yalnızca ortalama değerin zaman içinde nasıl değiştiğini değil; aynı zamanda verinin istatistiksel dağılımının nasıl değiştiği konusunda da bilgi içerir. Ayrıca sonuçlar bize ekstremlerin trendleri hakkında çok önemli bilgiler sağlar.
Avrupa Birliği'nin İklim Değişikliği Politikaları ve Önlemleri Murat TÜRKEŞ, Gönül KILIÇ 2004 Avrupa Birligi, klim degisikligi, Sera gazı salımları, Kyoto Protokolü Çalışmada, Avrupa Birliği’nin (AB ya da Topluluk) sera gazı salımlarını azaltmaya ve küresel iklim sistemini korumaya yönelik olarak bugüne kadar kabul etmiş olduğu ve gelecekte yürütmeyi düşündüğü yasal ve teknolojik önlemler ile politikalar, AB Genişleme Süreci de dikkate alınarak değerlendirildi.
Sera Gazı Salımlarının Azaltılması için Sürdürülebilir Teknolojik ve Davranışsal Seçenekler Murat Türkeş 2003 Küresel iklim degisikligi, Sürdürülebilir kalkınma, Fosil yakıtlar, Sera gazı salımları, Yenilenebilir enerjiler, Yeni ve temiz teknolojiler Türkiye’nin 70 istasyonunda 1929-1999 döneminde kaydedilen ortalama, maksimum ve minimum hava sıcaklıkları ile günlük sıcaklık genişlikleri (GSGler), uzun süreli değişimler ve eğilimler, değişiklik noktaları, anlamlı artma (ya da azalma) dönemleri ve eğilim oranları açısından incelenmiştir.
Meteoroloji ve Çığ Tolga Taştekin 2003 Çığ, Kar Çığ kısaca, kar tabakası veya tabakalarının iç ve dıĢ kuvvetler etkisi ile yamaç eğim yönünde gösterdiği akma hareketidir. Kar tabakalarının birbirlerinden farklı özellikleri olacağından; çığ, bazen diğer bir tabaka üzerinde kayan bir tabaka veya tabakalar ile veya tüm tabakaların zemin üzerinde topluca kaymaları sonucunda oluşur.
Türkiye Yağışlarında Periyodiklik ve 500 hPa Jeopotansiyel Yükseklik Değişimleri İle Bağlantısı Murat TÜRKEŞ, Utku M. SÜMER ve Gönül KILIÇ 2002 Türkiye yağış bölgeleri, 500 hPa jeopotansiyel yükseklik, ısrar, güç izgesi, "white ve red" noise sürekliliği, dönemsellik Türkiye’deki 91 istasyonun yıllık ve mevsimlik normalleştirilmiş yağış anomalisi dizilerindeki rastgele olmama bileşenlerinden ısrar ve dönemsellik incelenmiştir. Dizilerdeki ısrarın ve dönemselliğin belirlenmesinde, sırasıyla dizisel ilişki katsayısı ve güç izgesi çözümlemeleri uygulanmıştır.
Türkiye'nin Günlük Ortalama, Maksimum ve Minimum Hava Sıcaklıkları ile Sıcaklık Genişliğindeki Eğilimler ve Değişiklikler MURAT TÜRKEŞ, UTKU M. SÜMER ve İSMAİL DEMİR 2002 İklim değişikliği; kentleşme; evrendeğersiz sınamalar; türdeşlik; dizisel bağımlılık; eğilim ve eğilim oranı; değişiklik noktası Türkiye’nin 70 istasyonunda 1929-1999 döneminde kaydedilen ortalama, maksimum ve minimum hava sıcaklıkları ile günlük sıcaklık genişlikleri (GSGler), uzun süreli değişimler ve eğilimler, değişiklik noktaları, anlamlı artma (ya da azalma) dönemleri ve eğilim oranları açısından incelenmiştir.
Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizmaları Murat Türkeş 2001 Küresel iklim degisikligi, Sera gazları, klim Degisikligi Çerçeve Sözlesmesi ve Kyoto Protokolü Bu çalışmada, Kyoto mekanizmaları (düzenekleri) tüm yönleriyle incelenmiştir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS) Kyoto Protokolü (KP), İDÇS Ek I’de listelenen gelişmiş ülke Taraflarının, KP Ek B’de açıklanan niceliksel olarak belirlenmiş sera gazı salımlarını sınırlandırma ve azaltma yükümlülüklerini karşılamak üzere, KP Ek A’nın içerdiği tüm sera gazı salımlarını 2008-2012 birinci yükümlülük döneminde 1990 düzeylerinin en az %5 altına indirmelerini gerektirmektedir.
Küresel İklimin Korunması, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Türkiye Murat Türkeş 2001 Küresel iklim degisikligi, Sera gazları, klim Degisikligi Çerçeve Sözlesmesi ve Kyoto Protokolü. Bu çalışmada, küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarını dünya ölçeğinde sınırlandırmayı ve azaltmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS ya da Sözleşme), İDÇS Kyoto Protokolü (KP) ve Kyoto mekanizmaları (düzenekleri) tüm yönleriyle incelenmiştir.
Hava, İklim, Şiddetli Hava Olayları ve Küresel Isınma Murat Türkeş 2001 Hava, İklim, İklim değişikliği, İklimsel değişebilirlik, Sera etkisi, Işınımsal zorlama, Sağlık Bu çalışmada, küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazı salımlarını dünya ölçeğinde sınırlandırmayı ve azaltmayı hedefleyen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (İDÇS ya da Sözleşme), İDÇS Kyoto Protokolü (KP) ve Kyoto mekanizmaları (düzenekleri) tüm yönleriyle incelenmiştir.
Küresel İklim Değişikliği ve Olası Etkileri Murat TÜRKEŞ, Utku M. SÜMER ve Gönül ÇETİNER 2000 Sera gazları, sera etkisi, küresel ısınma, iklim değişikliği, öngörüleri ve olası etkileri. Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, arazi kullanımı değişiklikleri ve sanayi süreçleri ile atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimleri, sanayi devriminden beri hızla artmaktadır. Bu ise, doğal sera etkisini kuvvetlendirerek, şehirleşmenin de katkısı ile, dünyanın yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olmaktadır.