Sınav ve İhale İlanları

İhale Duyurusu

09 Temmuz 2024 - Meteorolojik Balon Alımı

Staj Başvurusu Kabul Edilen Kısa Dönem Üniversite Öğrencileri

2024 yılında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde staj başvurusu kabul edilen kısa dönem üniversite öğrencilerinin listesi belirlenmiş olup staj sözleşmesi ve istenen belgeler ekte sunulmuştur.

Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrenciler

İşletmelerde Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi

Stajyer Öğrencilerden İstenen Belgeler

  • (a) Öğrenim gördüğü kurumdan ilgili birime hitaben yazılmış olan staj tarihini, süresini ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı,
  • (b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen stajyerin; anılan Kanunun 87 nci maddesi gereği primlerinin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödeneceğini gösterir “SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” formu,
  • (c) Öğrenim gördüğü kurumdan alınan öğrenci belgesi, (Öğrenci kimlik fotokopisi veya kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi yerine geçmez.)
  • (ç) Varsa İş Sağlığı Güvenliği Temel Eğitimi aldığına dair belge,
  • (d) Varsa Üniversitenize ait staj sözleşmesi, bulunmaması halinde ekte bulunan staj sözleşmesinin usulüne uygun olarak doldurulması. (3 Nüsha)