Resmi İstatistik Kalite Belgesi


Resmi İstatistik Kalite Belgesi

Resmi İstatistiklerde Ulusal Kalite Standartları

1. ilke: Kaynakların Yeterliliği

Standartlar: Resmi istatistik üretiminde kullanılan insan kaynakları, mali kaynaklar ve bilgi işlem kaynakları hem büyüklük hem de kalite açısından Türkiye İstatistik Sistemi'nin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte olmalı ve etkin kullanılmalıdır. Maliyet etkinliğini sağlamak için idari kayıtlardan istatistik üretme potansiyeli geliştirilmelidir.

2. ilke: İstatistiksel Gizlilik

Standart: Resmi istatistiğin üretiminde ve yayımlanmasında istatistiki gizliliği temin edici önlemler alınır. Resmi istatistik üretim (toplama, işleme, analiz, dağıtım) süreçlerinde veri güvenliği sağlanır.

3. ilke: Tarafsızlık ve Nesnellik

Standart: Resmi istatistik üreten kurum ve kuruluşlar, verilerini tüm kullanıcılara eşit mesafede, tarafsız, profesyonel ve şeffaf bir biçimde üretir ve dağıtır.

4. ilke: Güvenilir Metodoloji

Standart: Resmi istatistiğin üretilmesinde kullanılan kavram, tanım, kapsam, sınıflama ve yöntemlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlanır.

5. ilke: Uygun İstatistiksel İşlemler

Standart: Resmi istatistiğin üretiminde uygun işlemlerin (mikro kontrol, makro kontrol, imputasyon, veri kaynağında düzeltme, veri analizi, revizyon, mevsimsel düzeltme, vb.) olması sağlanır.


6. ilke: Kullanıcı Odaklılık

Standart: Resmi istatistik üretiminde kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınır. Resmi istatistiğin geliştirilmesi amacıyla Türkiye İstatistik Sistemi’nde görev alan kurum/kuruluşlar işbirliğini güçlendirici/artırıcı önlemler alır. Resmi istatistiğin üretilmesinde idari kayıtların kullanımı ve resmi istatistik üreten kurum/kuruluşlar arasında veri paylaşımı yaygınlaştırılır.

7. ilke: Doğruluk ve Güvenilirlik

Standart: Resmi istatistiğin doğruluğu ve güvenilirliği sağlanır.

8. ilke: Zamanlılık

Standart: Resmi istatistiğin yayımlanma dönemi ile verinin referans dönemi arasında geçen sürenin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğu sağlanır. Resmi istatistiğin yayımlama zamanı önceden belirlenir ve Ulusal Veri Yayımlama Takvimi (UVYT)’ye uygun olarak yayımlanır. Resmi istatistiğin yayımlama tarihindeki değişiklikler, gerekçeleri ile birlikte önceden kamuoyuna duyurulur.

9. ilke: Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik

Standart: Resmi istatistik içsel ve zaman serisi olarak tutarlı, bölgeler ve ülkeler arasında karşılaştırılabilir ve farklı kaynaklardan birbiri ile ilgili veriler birleştirilebilir ve ortak kullanılabilirdir.

10. ilke: Erişilebilirlik ve Açıklık

Standart: Resmi istatistiğin metaverileri ile birlikte açık, anlaşılabilir ve kullanışlı bir biçimde yayımlanması ve erişilebilir olması sağlanır.