Birimler

Görevleri

 • Teşkilat Kanunu ve 18/10/1993 tarihli ve 21732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak.

Görevleri

 • Teşkilat Kanunu ve 26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen görevleri yapmak.

Görevleri

 • Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemek.
 • Genel Müdürlük kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini ve risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin yeterliliğini ve etkinliğini nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, bu alanda rehberlik ve danışmanlık yapmak.
 • Risk analizlerine dayalı olarak denetim stratejisini belirlemek.
 • İç denetim plan ve programını uygulamak.
 • İç denetim programı dışı talep edilen denetim ve danışmanlık faaliyetlerini değerlendirerek uygun görülen denetim ve danışmanlık faaliyetini yürütmek.
 • İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya Başkanlığa intikal eden soruşturma açılmasını gerektirecek veya suç teşkil eden durumları Üst Yöneticiye bildirmek.
 • (Değişik:18/01/2017 tarihli ve 3039 sayılı Olur) Denetim raporlarında yer alan bulgulara ilişkin denetlenen birimlerce sunulan eylem planlarının gerçekleşme düzeylerini izlemek.
 • Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Üst Yönetici onayı ile Kurula göndermek.
 • Yönergenin Kurulun uygun görüşüne sunulması ve her yıl gözden geçirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 • Yurt içi veya yurt dışında düzenlenen; eğitim, kurs, konferans, seminer ve benzeri faaliyetleri takip etmek ve iç denetim faaliyetleri kapsamında inceleme ve araştırmalarda bulunulmasını sağlamak.
 • İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Görevleri

 • Meteorolojik gözlemler ve uzaktan algılama ürünleri ile sayısal hava tahmin modellerini kullanarak kara, hava ve deniz ile ilgili meteorolojik tahminleri yapmak, şiddetli meteorolojik hadiselerle ilgili erken uyarılar hazırlamak,
 • Kamu ve özel sektör ile diğer kullanıcıların ihtiyaç duyduğu meteorolojik tahminleri üretmek,
 • Havacılık ve denizcilik sektörünün ihtiyaç duyduğu meteorolojik desteği, ulusal ve uluslararası standartlarda sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek,
 • Uzaktan algılama sistemlerinden elde edilen verilerden meteorolojik ürünler üretmek,
 • Sayısal hava tahmin modellerini çalıştırmak,

Tahminler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlükleri

Görevleri

 • Meteorolojik gözlemler, sayısal hava tahmin modelleri ve uzaktan algılama veri ve ürünlerini analiz etmek,
 • Kısa, orta ve uzun vadeli tahminler yapmak,
 • Kuvvetli meteorolojik hadiseler için hava tahmini ve erken uyarılar yapmak,
 • Hava tahmini ve uyarılar ile ilgili BTUM ile koordinasyon sağlamak,
 • Tahmin ve uyarıları duyurmak, basın ve yayın organlarının tahmin ve uyarılar ile ilgili yayınlarına mevzuatı çerçevesinde katılmak,
 • Afet yönetimi konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara hava tahmin desteği sağlamak,
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • Denizcilik meteorolojisi ile ilgili yapılan gözlemlerin kontrolünü sağlamak,
 • Deniz gözlemleri ile ilgili görev ve faaliyetlerin esaslarını belirlemek,
 • Denizler için yapılan tahmin ve uyarıları Analiz Şube Müdürlüğü ile koordine etmek,
 • Deniz tahmin modelleri ve ürün geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak,
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • Havacılık sektörüne yönelik meteorolojik desteğin uluslararası ve ulusal kurallara uygun olarak verilmesini ve hizmetin devamlılığı için koordinasyonu sağlamak,
 • WMO ve ICAO dokümanlarının havacılık meteorolojisi ile ilgili tavsiye ve kurallarını takip etmek,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası askeri kuruluşlar ve havacılık sektörü ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak,
 • Havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünlerin hazırlanması ve geliştirilmesi konusunda teknik destek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Havacılık meteorolojisi ile ilgili yapılan gözlem ve tahminlerin kontrolünü sağlamak,

Görevleri

 • Meteorolojik uydulardan veri alınması için uydu yer alıcı sistemlerinin kurulması ve bu sistemlerin işletilmesini sağlamak,
 • Uzaktan algılama sistemlerinden meteorolojik ürünler üreterek kullanıcılara sunmak,
 • EUMETSAT ve diğer uluslararası kuruluşlarla uydu meteorolojisi ve meteorolojik radarlar konusunda işbirliğini sürdürmek,
 • Çok kısa süreli operasyonel hava tahmini amaçlı ürünler üretmek ve geliştirmek,

Görevleri

 • Operasyonel hava tahmini amaçlı sınırlı alan sayısal hava tahmin modellerini belirlemek, yapılandırmak, çalıştırmak, güncellemek ve geliştirmek,
 • Yüksek başarımlı bilgisayar sistemi gereksinimlerini operasyonel hava tahmin ihtiyaçlarına göre tasarlamak, bu bilgisayar sistemlerinin kaynak kullanım planlamasını yapmak, operasyonel iş akışı kurgulamak ve idame ettirmek,
 • ECMWF ve ACCORD’in kurumsal teknik koordinasyonunu yürütmek, ACCORD Mutabakat zaptı gereğince operasyonel, teknik ve bilimsel çalışmalar için gerekli planlamayı yapmak,
 • Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar ve kurum mevzuatı çerçevesinde, güncel operasyonel sayısal hava tahmin model çıktılarını son kullanıcılara sağlamak,
 • Sayısal Hava Tahmini alanında üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar ile operasyonele yönelik teknik ve bilimsel işbirliğini yürütmek, teknik konularda kurumun görüş ve önerilerinin belirlenmesine katkı sağlamak,

Görevleri

 • Kurulması gereken meteorolojik ölçüm ve gözlem istasyonları ile ilgili planlama yapmak, yerlerini tespit etmek ve bunların kurulumunu yapmak veya yaptırmak,
 • Uluslararası standartlara uygun olarak yer ve yüksek atmosfer ile deniz ölçüm ve gözlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,
 • Meteorolojik ölçüm alet ve cihazların yenilenmesi ve geliştirilmesini sağlamak; imalat, bakım, onarım, ayar ve kalibrasyonlarınıyapmak veya yaptırmak,
 • Haberleşme alet ve vericilerinin işletilmesini sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek,

Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlükleri

Görevleri

 • Uluslararası standartlara uygun olarak yer ve yüksek atmosfer ile deniz ölçüm ve gözlem sistemlerinin kurulum ve kontrolünü sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün meteorolojik gözlem ağının kurulması ve/veya geliştirilmesi konusunda etüt ve planlama çalışmaları yapmak,
 • Kurulacak meteorolojik ölçüm ve gözlem sistemlerinin yerlerini, temel özelliklerini, hangi meteorolojik değişkenlerin nerede ve nasıl ölçüleceğini, ilgili birimlerle işbirliği yaparak tespit etmek,
 • Meteorolojik ölçüm veya gözlemler yapmak üzere gözlem sistemleri kuran veya kuracak olan diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,
 • Yer ve yüksek atmosfer gözlemlerinin kontrolünü yapmak,

Görevleri

 • Satın alma işlemleri için idari ve teknik dokümanları, ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Meteorolojik ölçüm ve gözlem sistemlerinin, garanti süresi sonuna kadar her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Meteorolojik ölçüm ve gözlem sistemleri için ihtiyaç duyulan cihaz, yedek ve sarf malzemelerin satın alınması işlemlerini yapmak,

Görevleri

 • Meteorolojik ölçüm ve gözlem sistemlerinin işletme, bakım, onarım ve ayarlama işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Meteorolojik ölçüm ve gözlem sistemlerinin iletişim ünitelerinin işletim ve kontrollerini yapmak,
 • Meteorolojik ölçüm ve gözlem sistemlerinin bakım, onarım ve ayarlarına ilişkin talimatlar ile bakım formlarını hazırlamak,
 • Meteorolojik ölçüm ve gözlem sistemleri için ihtiyaç duyulan yedek ve sarf malzemeleri belirlemek,
 • Meteorolojik ölçüm ve gözlem sistemlerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Meteorolojik ölçüm ve gözlem sistemlerinin gerektiğinde yurt içinde veya yurt dışında imalatlarını yapmak veya yaptırmak,
 • VHF VOLMET sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

Görevleri

 • Ölçüm cihazlarının kalibrasyonlarını yapmak veya yaptırmak,
 • Kalibrasyon Merkezi için ihtiyaç duyulan cihaz, yedek ve sarf malzemeleri belirlemek,

Görevleri

 • Yurt içi ve yurt dışı meteorolojik verilerin toplanması, kayıtlarının tutulması, yayımlanması ile arşivlenmesini sağlamak,
 • Gözlem şebekesinden elde edilen verilerin kalite kontrolünü yapmak,
 • Bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek, iletişim altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek,

Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlükleri

Görevleri

 • İletişim şebekesinin uluslararası standartlara uygun biçimde işletmesini sağlamak,
 • Yurt içi ve yurt dışı meteorolojik verilerin toplanması, kayıtlarının tutulması ve yayımlanmasını sağlamak,
 • Bilişim ağlarını yönetmek ve geliştirmek,
 • Radyo vericileri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

Görevleri

 • Meteorolojik bilgi bankası oluşturmak ve işletmek,
 • Toplanan meteorolojik verilerin elektronik ortamda güvenli bir biçimde arşivlenmesini sağlamak,
 • Sunucu bilgisayar ve depolama sistemi ihtiyaçlarını koordine etmek, bu kapsamda gerekli donanım ve yazılım ihtiyaçlarını belirlemek, yönetim, işletim ve bakımını yapmak veya yaptırmak,
 • Kullanılan sunucu tabanlı otomasyon sistemlerinin yönetim, işletim ve bakımını yapmak veya yaptırmak,
 • Bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek, bilişim hedefleri ve politikalarının oluşturulması çalışmalarına katkı sağlamak,

Görevleri

 • Meteorolojik bilgi isteklerini karşılamak ve bilgi talepleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Gözlem şebekesinden elde edilen verilerin kalite kontrolünü yapmak,
 • Rasat cetvellerinin korunması ve emniyeti için arşivlenmesini sağlamak,
 • Meteorolojik veriler üzerinde istatistiksel değerlendirme çalışmaları yapmak,

Görevleri

 • Genel Müdürlüğün resmi internet, intranet sayfası ve mobil uygulama hizmetlerini yürütmek.
 • Kurum internet ve intranet sayfaları ile mobil uygulamalarının geliştirilmesi, güncellenmesi ve kesintisiz hizmet vermesini hususunda tedbirler almak/aldırmak.
 • Talep edilen yazılım ve uygulamaların birlikte çalışma esasları çerçevesinde; analiz, geliştirme ve güncelleme işlemlerini yapmak/yaptırmak ve yazılımsal desteğini sağlamak.
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili çalışmalar yapmak/yaptırmak.
 • Kurumun yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması konusunda koordinasyon sağlamak.
 • Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • Genel Müdürlüğün yapay zekâ uygulamaları ile ilgili politika ve standartlarını belirlemek.
 • Genel Müdürlüğün yapay zekâ uygulamaları ile ilgili çalışmalarını koordine etmek, yapmak veya yaptırmak.
 • Yapay zekâ çalışmalarında kullanılacak olan veriler ile ilgili çalışmaları büyük veri kapsamında yapmak/yaptırmak, Ulusal veri politikalarına uygun olarak meteorolojik veri çalışmalarını yürütmek.
 • Veri mahremiyeti ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili konularda gerekli önlemleri almak, politika ve standartları belirleyip takip etmek, bilgi güvenliği çalışmalarını yapay zekâ kapsamında yürütmek.
 • Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren meteorolojik karakterli doğal afetler, hidrometeoroloji, deniz ve tarımsal meteoroloji, iklim, iklim değişikliği ve meteoroloji ile ilgili diğer konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri takip etmek, çalışmalara katılmak, işbirliği ve proje çalışmalarında bulunmak, araştırma projeleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Çevresel faaliyetlere yönelik meteorolojik çalışmaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Araştırma ve geliştirme projelerini yapmak veya yaptırmak,

Araştırma Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlükleri

Görevleri

 • Meteorolojik afetler ile ilgili konularda analiz, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Meteorolojik afetlerle ilgili tehlike ve risk analizi çalışmaları yapmak,
 • Meteorolojik afet zararlarının azaltılmasına yönelik tahmin ve erken uyarı konularında araştırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Meteorolojik afetlere hazırlık ve acil durum yönetimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,

Görevleri

 • Atmosfer modelleri konularında araştırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Deniz dalga tahmin modelleri konusunda araştırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Günlük yaşamı etkileyen can ve mal kaybına sebep olan hava olaylarını sayısal modellerle incelemek,
 • ECMWF ve ACCORD’in kurumsal teknik koordinasyonuna katkı sağlamak, araştırma amaçlı teknik ve bilimsel çalışmaları için gerekli planlamayı sağlamak,

Görevleri

 • Hidrometeorolojik konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Ani taşkın ve erken uyarı konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Hidrometeorolojik etüt, analiz ve yağış değerlendirme çalışmaları yapmak,

Görevleri

 • Çevre ve yenilenebilir enerji konularında araştırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi yatırımlarla ilgili toplantılara katılmak, hazırlanan raporlara Kurum adına görüş vermek,
 • Organize Sanayi Bölgesi yatırımları ile ilgili toplantılara katılmak, hazırlanan raporlarda Kurum adına görüş vermek,
 • Çevre faaliyetleri kapsamında laboratuar ve araştırma çalışmaları yapmak,

Görevleri

 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak, hazırlatmak, yürütmek ve katılım sağlamak.
 • Genel Müdürlüğün yürüttüğü, katılım sağladığı veya desteklediği ulusal ve uluslararası projelerin koordinasyonunu sağlamak.
 • Genel Müdürlüğün kurum ve kuruluşlar ile yapacağı işbirliği protokollerinin hazırlanmasını koordine etmek.
 • Proje hazırlanması ve yürütülmesi konusunda kurumsal kapasitenin artırılması ve farkındalık oluşturulmasını sağlamak.
 • Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • Zirai meteoroloji konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları ile tarım sektörüne yönelik zirai meteorolojik uygulamalar yapmak veya yaptırmak.
 • Kuraklık konusunda araştırma ve analiz yapmak, meteorolojik faktörlerin bitki gelişimine etkileriyle ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
 • Uzaktan algılama ve sayısal tahmin ürünlerinin tarımda kullanımına yönelik araştırma ve analiz yapmak.
 • İklim kayıt ve gözlemlerini kullanarak iklim ve iklim degişikliğini izlemek, araştırmak, raporlamak, ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşmak, Türkiye iklimi ve iklim sınıflandırmaları ile ilgili çalışmalar yapmak.
 • İklim değişikliği model çalışmaları yapmak veya yaptırmak, iklim değişikliği projeksiyonları için veri ve ürün üretmek suretiyle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iklim degişikliği uyum veya azaltım çalışmalarına meri mevzuat doğrultusunda bilimsel destek vermek.
 • Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek.
 • Görev alanına giren konularda bilimsel çalışmalar yapmak ve yayınlamak; ilgili kamu kurum, kuruluşları ve üniversiteler ile ortak çalışma yapmak, çalışmalara katılmak.
 • İnsan, bitki ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyen hava ve iklim olaylarını araştırmak ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi için iklimsel ve meteorolojik erken uyan sistemleri geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak.

İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlükleri

Görevleri

 • Sektörlerin yatırım, işletme ve gelecek planlamalarını yapabilmesi için iklim gözlemleri ve iklim değişikliği projeksiyonları kullanılarak sektörlere özel ürünler hazırlamak veya hazırlatmak.
 • Sektörler ile ihtiyaç duyulan ürünlerin tespiti için iş birliği yapmak.
 • İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen hava olayları ile ilgili erken uyarı sistemi geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak.
 • Sektörlerden gelen taleplerin incelenmesi, sektörlere iklim ürünleri ve iklim değişikliği uyum çalışması konusunda raporlar hazırlamak.
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • İklim ve iklim değişikliği konularında izleme, araştırma ve model çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
 • İklim parametrelerinin analizlerini ve Türkiye iklim sınıflandırmasını yapmak.
 • Modeller kullanarak iklim projeksiyonları oluşturmak; kamu kurum ve kuruluşlarının iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum ve zarar azaltma çalışmalarına destek vermek.
 • Ulusal ve uluslararası süreçleri takip etmek; başkanlık görev alanına giren konularda hazırlanan raporları ve çalışmaları incelemek ve katkı sağlamak.
 • Başkanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası üniversiteler ile bilimsel çalışmalar yapmak, destek vermek, bilimsel yayınlar yapmak ve bilimsel faaliyetlere katılmak.
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • Zirai meteoroloji konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
 • Kuraklık izleme, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
 • İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.
 • Ürün izleme ve verim tahmini konularında araştırma ve analiz çalışmaları yapmak.
 • Bitki iklim modelleri kullanarak tarımsal üretime yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • Zirai meteorolojik uygulamalara yönelik tasarım, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
 • Bitki ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyen hava olayları ile ilgili erken uyarı sistemi geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak.
 • Uzaktan algılama ve sayısal tahmin ürünlerinin tarımda kullanımına yönelik araştırma ve analiz çalışmaları yapmak.
 • Zirai meteorolojik uygulamaların tarım sektöründe kullanılması ve farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

Görevleri

 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlükleri

Görevleri

 • Stratejik Planlama çalışmalarını koordine ederek, bu çalışmalara ilişkin danışma ve destek hizmetlerini yürütmek,
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını koordine ederek, bu çalışmalara ilişkin danışma ve destek hizmetlerini yürütmek,

Görevleri

 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordine ederek yürütmek,
 • Taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak,
 • Mali istatistikleri hazırlamak,
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

Görevleri

 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Bütçeyi hazırlamak,
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak ve uygulamak,
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak ve uygulama sonuçlarını raporlamak,
 • Yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

Görevleri

  • İç kontrol sistemi ve standartları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Ön mali kontrol işlemlerini yapmak,
  • Kamu Hizmet Envanteri ve Standartları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
  • Mevzuata ilişkin iş ve işlemleri ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde yapmak,
  • Mali konularda danışmanlık hizmeti yapmak,

Görevleri

 • Uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve üyelik faaliyetlerini yürütmek, bu kuruluşlara yönelik politikalar geliştirmek ve uygulanmasına destek olmak, ilgili toplantıları düzenlemek, düzenlenen toplantılara yurtiçi ve yurtdışında katılmak veya katılımı koordine etmek.
 • Cumhurbaşkanlığı politikaları çerçevesinde ülkelerle bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri geliştirmek amacıyla, ilgili birimler ile koordineli olarak, meteoroloji alanında işbirliği protokolleri ve projeler hazırlamak, müzakere etmek ve yürütmek.
 • Yerli ve yabancı üst düzey heyetlerin Genel Müdürlüğü ziyaretlerine yönelik protokol işlerini yürütmek, ziyaret öncesi ve sonrasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Bölgesel ve uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan; WMO Bölgesel Eğitim Merkezi, WMO Bölgesel Alet Merkezi, EİT Kalibrasyon Merkezi gibi bölgesel merkezlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • WMO Bölgesel Eğitim Merkezi kapsamındaki eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yerine getirmek.
 • Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlükleri

Görevleri

 • Genel Müdürlük bünyesinde faaliyette bulunan bölgesel merkezlerle ilgili tanınma, denetlenme, anlaşmaların yenilenmesi ve diğer iş ve işlemleri yürütmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve ilgili yazışmaları yapmak,
 • WMO Bölgesel Eğitim Merkezi kapsamındaki eğitim faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek ve koordine etmek,
 • Yurt içinde düzenlenecek uluslararası eğitim, kurs, seminer, çalıştay ve diğer faaliyetlerle ilgili organizasyonları yapmak,
 • Genel Müdürlük bünyesinde yeni bölgesel merkezler kurulması konusunda araştırma yapmak, ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla görüşmeleri ve müzakereleri yürütmek, süreci ilgili birimlerle koordine etmek,
 • Uluslararası tanıtım faaliyetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • Genel Müdür ve üst düzey yöneticiler tarafından diğer ülkelerin meteoroloji servislerine gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin hazırlıkları yapmak, gerekli protokol işlerini yürütmek ve heyete eşlik etmek,
 • Yabancı üst düzey heyetler tarafından Genel Müdürlüğe gerçekleştirilen ziyaretlere yönelik protokol işlerini yürütmek, görüşmelere katılmak, öncesi ve sonrasında koordinasyonu sağlamak,
 • İkili ilişkiler çerçevesinde meteoroloji alanında, ekonomik, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmalarını hazırlamak, müzakere etmek, yürütülmesini ve uygulanmasını koordine etmek,
 • İkili ilişkiler çerçevesinde toplantı, seminer, konferans gibi faaliyetleri organize etmek, katılıma yönelik gerekli iş ve işlemleri yürütmek ve diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 • Meteoroloji alanında ikili ilişkiler kapsamında ilgili ülkelerle yazışmaları gerçekleştirmek, diğer ilgili işleri yürütmek,
 • Yurt dışı geçici görevlendirme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • Meteoroloji alanında Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla iletişim ve ilişkileri yürütmek,
 • Uluslararası kuruluşlar ile yapılacak anlaşma ve diğer belgeleri hazırlamak, onay işlemlerini takip etmek, uluslararası kuruluşlarla yürütülen projelerin takibini yapmak, mevcut anlaşmalar çerçevesinde ülkemizde yapılacak faaliyetlerin organizasyonunu yapmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Uluslararası kuruluşlarla ilgili çeşitli toplantıları düzenlemek, düzenlenen toplantılara yurt içi ve yurt dışında katılım sağlamak veya katılımı koordine etmek,
 • Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından koordine edilen çalışmaların Genel Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarına katılım sağlamak ve katkıda bulunmak,
 • Uluslararası kuruluşlar nezdinde ülkemizin temsilini, görünürlük ve etkinliğinin artırılmasını sağlamak.
 • Üye olunan Uluslararası Kuruluşların üyelik aidatları ile katkı payı ödemelerini yapmak.
 • Uluslararası kuruluşlarla ilgili diğer iş ve işlemleri takip etmek.
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • Genel Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik olarak insan kaynakları politikasını oluşturmak ve planlamak,
 • Genel Müdürlük personelinin atama, disiplin ve özlük işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili uluslararası eğitim planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitim planlarını hazırlamak ve değerlendirmek,
 • Genel Müdürlüğün yayın ve kütüphane işlemlerini yürütmek,

Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlükleri

Görevleri

 • Aday memurların asalet tasdikini, personelin terfi, kıdem ve tahsil değişikliği işlemlerini yapmak,
 • Sözleşmeli, işçi ve geçici personelin sözleşme işlemlerini yapmak,
 • Personelin emeklilik işlemlerini yapmak,
 • Personelin yan ödeme puanı, ek gösterge, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, görev ve temsil tazminatı, ücret ve tazminat işlemlerini yapmak,
 • Genel Müdürlük müşavirlerinin görevlendirme ve izin işlemlerini yürütmek,
 • İzin ve sağlık raporları ile ilgili işlemlerin takibini yapmak,
 • Pasaport verilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,
 • Merkez teşkilatı personelinin maaş ödenmelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

Görevleri

 • Merkez ve taşra birimlerinin personel ihtiyacını belirleme çalışmalarına yapmak,
 • Merkez ve taşra birimlerinin personel ihtiyaçları doğrultusunda kontenjan talebinde bulunmak,
 • Merkez ve taşra birimlerinin; ihtiyacı ve münhal kadro durumuna göre açıktan, yeniden, yer değiştirme, naklen, yargı kararı gereği göreve iade, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama işlemlerini yapmak,
 • Personelin kadro ihtiyacını karşılamak amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak,
 • Memuriyetten çekilen veya çekilmiş sayılanların işlemlerini yapmak,
 • Personelin kadro vize işlemlerini yapmak,
 • Başka kurumlara naklen atanacak personel ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

Görevleri

 • Disiplin cezaları ve ödüllendirme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Denetim, ön inceleme, inceleme ve soruşturma raporları neticesinde gerekli işlemleri yapmak,
 • Mal bildirim beyannamelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Genel Müdürlük personelinin kimlik kartlarını düzenleyerek takibini yapmak,
 • Fiilen görev yapan personel ile ayrılan personelin özlük dosyaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Merkez teşkilatı personelinin güvenlik soruşturması işlemlerini yaparak arşivlemek,

Görevleri

 • Yıllık eğitim planını hazırlamak,
 • Aday memurların yetiştirilmesi ile ihtiyaç duyulan diğer konularda seminer ve kurslar düzenlemek,
 • Genel Müdürlükte staj yapacak öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği sınavlarını düzenlemek,
 • Genel Müdürlük dışında yapılacak kurs, seminer ve benzeri eğitimlere katılacak personelin iş ve işlemlerini yapmak,
 • Genel Müdürlük tarafından yurtdışı eğitim ve araştırma kuruluşlarında, hizmetle ilgili yabancı kurum veya kuruluşlarda ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlarda staj veya ihtisas yapmak, bilgi ve görgü artırmak veya lisansüstü öğrenim yapmak suretiyle gönderilecek personel ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Yayın Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yurtiçinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası eğitim, kurs, konferans, seminer, toplantı ve diğer faaliyetlerle ilgili organizasyonları yapmak,

Görevleri

  • Genel Müdürlük Makamın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
  • Genel Müdürün ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, protokol, tören, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordine etmek,
  • Genel Müdürlüğün bağlı ve/veya ilgili olduğu Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon görevi ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,

Görevleri

  • Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan işçilerin kadro/pozisyon dağılımı, tenkisi, tahsisi, kayıtlarının tutulması, atama müsaadesi ve unvan değişiklikleri ile ilgili görevleri yapmak.
  • İşçi statüsündeki personelin mali ve özlük haklarına ilişkin işlemleri yapmak.
  • Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan işçilerin atama, yer değiştirme ve görevlendirme gibi işlemlerini yapmak.
  • Merkez teşkilatının 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi kapsamındaki işlemlerini yürütmek.
  • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili işlemleri yerine getirmek, toplu iş sözleşmeleri kapsamında gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
  • Merkez teşkilatında çalışan İşçi statüsündeki personelin SGK ile ilgili işlemlerini yapmak.
  • Kurumun Merkez Teşkilatındaki işçilerin emeklilik işlemlerini yürütmek, 696 Sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosunu alan personelin emekliye ayrılma işlemlerini yürütmek.
  • Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Görevleri

 • Gerekli araç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • Bina, arsa ve arazinin kiralanma, satın alma işlerini yürütmek,
 • Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
 • Satın alınacak alet, cihaz ve yedek malzemelerin teknik şartnamelerini hazırlamak,
 • Alet, araç ve cihazların verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, bakım ve onarımını yapmak, taşıma hizmetlerini yürütmek,
 • Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlükleri

Görevleri

 • Genel Müdürlüğün, personel taşıma, oto tahsis, temizlik ve çevre düzenlemesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane ve kamu konutları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Çocuk Bakımevinin işletilmesini sağlamak,
 • Yemekhane ve sağlık hizmetlerini yürütmek,
 • Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek,

Görevleri

 • Teknik şartnamesi hazırlanan ihale ve satın alma işlemlerini yapmak,
 • Merkez personelinin giyim yardımı işlemlerini yürütmek,
 • Tahakkuk işlemlerini yürütmek,
 • Kargo, ambar, matbaa ve resmi mühür iş ve işlemlerini yürütmek,

Görevleri

 • Gelen ve giden her türlü evrakla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Evrak arşiv ve dosyalama hizmetlerini "Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yürütmek,

Görevleri

 • Taşınmazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Taşıtların bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
 • İklimlendirme ve sıhhi tesisat sistemlerinin işletme ve bakımını yapmak veya yaptırmak,
 • Elektrik tesisatı ve kesintisiz güç kaynaklarının işletme ve bakımını yapmak veya yaptırmak,
 • Genel Müdürlük telefon santrali ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

Görevleri

 • 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmak.

Görevleri

 • 01/05/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmak.

Görevleri

 • Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerinde belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
 • Meteoroloji ile ilgili konularda medya kuruluşlarında yer alan haberleri takip etmek, gerekli hallerde tekzip işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek,
 • Kütüphane ve müze işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlük tanıtımı ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Meteorolojinin Sesi Radyosu’nun yayın hizmetlerini yürütmek,
 • 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince her türlü bilgi talebinin takip ve koordinasyonunu yapmak,