Bilgi Edinme | Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi

2024 Yılı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesi

1- Kurum ve kuruluşların ellerinde mevcut bulunan normal siyah-beyaz veya renkli yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makineleriyle yazılması, taranması ve kopyalanmasında mahzur bulunmayıp da A3 ve A4 boyutlu kâğıtlara yazılarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin;

a) İlk on sayfası için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacaktır.

b) İlk on sayfasından sonraki her sayfa için, talebe göre; siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 9,46 TL renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 18,92 TL ücret tahsil edilecektir.

c) İlk on sayfasından sonraki sayfalar için ortaya çıkacak araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler için sayfa başına 94,60 TL, (b) ye göre belirlenen ücrete ilave edilecektir. İlave edilecek bu tutar 1.892,00 TL’yi geçmeyecektir.

(b) ve (c) bentlerinde yer alan tutarlar ile 6 ncı maddedeki faks sayfası için belirlenen tutar, her yılbaşı itibarıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı” kadar artırılarak uygulanacaktır.

2- Bilgi ve belgenin niteliği ve niceliği gereği veya teknik ve hukuki nedenlerle, 1 inci maddedeki belirtilen araç, yol, yöntem veya kâğıtlarla yazılması, taranması ve kopyalanması kısmen veya tamamen imkânsız veya mahzurlu bulunup da başka araç, yol, yöntem veya kağıtlarla yazılarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin;

a) İlk on sayfası için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacaktır.

b) İlk on sayfasından sonraki sayfalar için ortaya çıkacak araştırma, inceleme, yazma, tarama, kopyalama ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler, birimlerce tespit ve tahsil edilecektir.

3- Yukarıdaki 1 ve 2 nci maddelerde belirtilenlerin dışında kalan bilgi ve belgelerden, nitelik ve niceliği gereği veya hukuki ve teknik nedenlerle, bilgi ve belgenin inceletilmesi, not aldırılması, dinletilmesi, izletilmesi, fotoğraf ve video kaydının çektirilmesi, resminin yaptırılması ve sair yöntemlerle başvuru sahibine verilecek veya iletilecek olanlar için;

a) Bilgi ve belgenin inceletilmesi maliyeti ve ayrıca posta ücreti,

b) Resim yaptırılması gerektiği takdirde resim ücreti ve ayrıca posta ücreti,

c) Fotoğraf istenilmesi halinde, istenilen ebatta fotoğraf ücreti ve ayrıca posta ücreti,

d) Video kaydı istenmesi halinde, kayıt ve videobant ücreti ve ayrıca posta ücreti,

e) DVD kaydı istenmesi halinde, kayıt ve DVD ücreti ve ayrıca posta ücreti,

f) CD kaydı istenmesi halinde, kayıt ve CD ücreti ve ayrıca posta ücreti,

g) Disket istenmesi halinde, kayıt ve disket ücreti ve ayrıca posta ücreti,

h) Kitap ve dergi istenmesi halinde, kitap ve derginin ücreti ve ayrıca posta ücreti ilave edilecektir.

ı) Dosya, klasör veya CD kabı kullanılması durumunda, ücrete ayrıca ilave edilecektir.

4- Kanun ve Yönetmelik uyarınca başvuru sahibine verilmesi veya iletilmesi zorunlu bulunan, ancak, tür, teknik ve yöntem olarak yukarıdaki 1, 2 ve 3 üncü maddelere dahil edilemeyen bilgi ve belgeler için, inceleme ve araştırma da dahil olmak üzere yapılacak harcamalar ile oluşacak her türlü maliyet ve sair giderler, birimlerce tespit ve tahsil edilecektir.

5- Aynı kişi veya kurum tarafından, daha önce karşılanan talep veya taleplerin devamı olmak üzere, aynı konuda yeni başvurularla istenilen bilgi ve belgelerin ücretlendirilmesinde, daha önce verilen sayfalar da dahil edilerek bulunacak toplam sayfa sayısı esas alınacak ve ilk onuncu sayfadan sonraki sayfalar için ücret tespit ve tahsil edilecektir.

6- Bilgi ve belgelerin başvuru sahibine ulaştırılması karşılığında; 1. ve 2. maddede belirtilenlerin ilk on sayfası için ileti yolu ve şekline bakılmaksızın hiçbir ileti (faks, e-posta, posta) ücreti alınmayacak; bunların dışında kalanlardan, posta yoluyla gönderilecek olanlar için Posta ve Telgraf Teşkilatınca belirlenen tarife tutarında (https://pttwebdosya.ptt.gov.tr/api/file/getFile?FileName=c0b761d7-cd3a-4f9b-885f-b51e67096b07*Posta_ve_Telgraf_ucret_Tarifesi.pdf), , faks yoluyla gönderilecek olanlar için faks sayfası başına 9,46 TL ücret tahsil edilecektir.

7- Bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, tarama, kopyalama ve diğer maliyet unsurları hariç olmak üzere, sayfa sayısı veya belge türü ne olursa olsun elektronik postayla ulaştırılacak bilgi ve belgelerden, elektronik posta nedeniyle her hangi bir ücret alınmayacaktır.

8- Yukarıda açıklanmamış maliyet unsurlarının çıkması durumunda bu maliyetler tahsil edilecektir.

9- Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararınca fiyatı belirlenmiş olan meteorolojik veriler bu ücret tarifesinin kapsamı dışındadır.

10- İlave kullanılan malzeme ve ek maliyetler için Ek-2 formda belirtilen ücret tarifesinden yararlanılır.

11- Kişi ve Kurumlardan ücret talep edilmesi durumunda Ek-1’ deki form kullanılacaktır. Başvuru sahibine bildirilecek maliyet miktarında, maliyete esas olan unsurlar veya nedenlerde belirtilecektir. Ücretler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi TR730000100100000350154018 IBAN numaralı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak, ücretin yatırıldığına dair dekontun ibraz edilmesi durumunda işlem yapılacaktır.

EK-1

Sayın ………… ………………

Kurumumuzdan istemiş olduğunuz bilgi ve belgelerin, erişim maliyetine esas olan tutar…………………………..…..olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi TR730000100100000350154018 IBAN numaralı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırdığınız takdirde istemiş olduğunuz bilgi ve belgeler tarafınıza gönderilecektir.

Bilgilerinize rica ederim.

Erişim Maliyeti Unsurları:

1. ........... adet...........TL

2. ........... adet...........TL

EK-2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bilgi ve Belgeye Erişim Malzeme Ücretleri

Malzemenin AdıAğırlığı (Gr)Fiyatı (TL-Kuruş)
A4Kağıt 5 gr 20 kr
Küçük Boy Zarf 5 gr 20 Kr
A4 Zarf 26 gr 80 Kr
Torba Zarf (30*40 cm)35 gr 1,50 TL
Ambalaj Kâğıdı 50 gr 1,30 TL
Poşet Dosya 5,5 gr 60 Kr
Plastik Telli Dosya 25 gr 1,90 TL
İnce Klasör 475 gr 25 TL
Kalın Klasör 500 gr 25 TL

Kayıt Kopyalama Ücretleri

Kayıt TürüFiyatı (TL)
CD (1 Adet)6 TL
DVD (1 Adet)6 TL