Bilgi Edinme | Hizmetler

Verilen Hizmetlere İlişkin Bilgiler

 1. Sayısal hava ve deniz tahmin modelleri çalıştırarak hava ve deniz tahminine yönelik ürünleri hazırlar ve kullanıcıların istifadesine sunar.
 2. Türkiye kara yüzeyleri ve deniz sahalarına yönelik kısa süreli, günlük ve haftalık hava tahminlerini hazırlar ve sunar.
 3. Sivil ve Askeri, havacılık sektörüne ve her türlü ulaştırma sektörüne hizmet verir.
 4. MGM Genel Müdürlüğü, Teşkilat Kanununun 2.Maddesinde "Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yürütülmesi için lüzum görülen yerlerde meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak, çalıştırmak, meteorolojik hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak, diğer sektörler için hava tahmini yapmak ve uluslar arası anlaşmalarla sorumluluğuna verilmiş bulunan meteorolojik hizmetleri yürütmek" görevlerimiz arasında olduğundan; Havacılıkla ilgili meteorolojik ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla şu anda 54 havaalanında değişik tip ve şekilde hizmet sunulmaktadır.Bunlardan uluslararası havaalanı statüsünde olan 14 tanesinde her yarım saatte bir, 20 tanesinde ise her saatte bir olmak üzere kesintisiz 24 saat, kalan 20 havaalanında ise mesai saatleri dahilinde meteorolojik hizmet verilmektedir.Yapılan rasatlar ve hazırlanan tahminler ilgili kullanıcılara anında ulaştırılmaktadır.
 5. Klimatoloji, Hidrometeoroloji ve Zirai Meteoroloji istasyon şebekelerini Dünya Meteoroloji teşkilatı (WMO) standartlarına uygun olarak açar ve rasatların doğru yapılmasını sağlar.
 6. Yapılan rasatların kontrol, analiz ve değerlendirmesini yapar.
 7. Sivil ve Askeri sektörlerin ihtiyaç duyacağı iklim etüdlerine ait meteorolojik desteği sağlar.
 8. Deniz meteorolojisi ile ilgili, geçmişe yönelik istatistiki bilgiler ve raporlar hazırlar.
 9. OSB ve ÇED raporlarında görüş bildirmek üzere, ilgili komisyonlara destek ve üye verir.
 10. TSK'nın savaşta ve barışta her türlü meteorolojik desteğini sağlar, her türlü afet ve kriz yönetimlerine meteorolojik destek verir.
 11. Tarım, ulaştırma, inşaat, turizm, orman, şehircilik, enerji ve spor sektörüne gerekli olan hava tahmini ihtiyacını karşılar.
 12. Orman yangınları bakımından hassas bölgelere ait meteorolojik uyarılar yapar.
 13. Kuvvetli meteorolojik olaylarla ilgili (Şiddetli yağış, don, kuvvetli rüzgâr vb.) tahminlerde bulunarak, olayların gerçekleşme zamanı, yeri ve şiddeti gibi bilgileri içeren meteorolojik ihbarlar hazırlar ve yayınlar.
 14. Hava tahmini ve her türlü meteorolojik bilgi isteklerini; Döner Sermaye Yönetmeliğinin 4.Maddesi gereğince, basın kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere bedel mukabilinde hazırlar, İnternet ya da faks aracılığı ile sunar.

Karar alma: Teşkilat yasamızda belirlenen Genel Müdürlüğümüzün görevleri dahilinde, değişen şartlar, gelişen teknoloji ve kurumumuzdan beklenen hizmetler ve sunulacak yeni hizmetler alt birimlerce değerlendirilir. İlgili komisyonlarda istişare edilir. Daire Başkanlıklarının ve Genel Müdür Yardımcılarının görüşü alınarak Makama sunulur.

Hizmet Sunma: Yapılan gözlemler, hazırlanan tahmin, rapor ve bültenler ile istenilen her türlü meteorolojik bilgi; Genel müdürlüğümüz merkez ve taşra birimleri, on-line güncellenen WEB sitemiz ve çeşitli basın yayın organları aracılığıyla ilgililere ulaştırılır.

Politika Oluşturma: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların genel politikalarına paralel olarak, çağın gereklerine göre ihtiyaç duyulan hizmetleri üretmek için sürdürülebilir politikalar üretir ve buna göre gerekli hazırlıkları yapar.

Kamuyu Etkileyen Kararlar ve Gerekçeleri: İnsanı ve hayatı temel alan bütün sektörlere meteorolojik hizmet veren Genel Müdürlüğümüzün; hazırladığı tahmin, rapor ve bültenlerden, Organize Sanayi Bölgelerinin yer seçiminde verdiği meteorolojik desteğe kadar ürettiği her türlü hizmet kamuoyunu doğrudan ilgilendirmektedir.