Weather Forecast for Some World Cities for 3 Days


City 24.01.2019 Thursday 25.01.2019 Friday 26.01.2019 Saturday
Weather Temp. (°C) Weather Temp. (°C) Weather Temp. (°C)
Max. Min. Max. Min. Max. Min.
AMMAN AB 19 6 AB 18 9 AB 21 7
AMSTERDAM CB 3 -2 HKY 4 -4 CB 7 -1
ASKABAT AB 12 0 AB 15 2 AB 16 4
ASTANA K -4 -8 HKY -5 -9 SGK -3 -12
ATINA SY 14 9 SY 14 8 AB 15 8
BAGDAT AB 17 4 AB 20 7 AB 21 11
BAKU HY 11 4 SY 10 4 PB 10 4
BELGRAD CB 4 2 HY 5 3 CB 1 0
BERLIN HKY 0 -5 PB 0 -6 CB 1 -5
BISKEK HY 5 -5 AB 3 -5 PB 9 -1
BONN CB 0 -4 PB -2 -6 CB 3 -4
BRUKSEL CB 2 -2 HKY 1 -5 CB 4 0
BUDAPESTE KKY 4 -2 K 2 0 K 0 -5
BUKRES KKY 3 0 HKY 1 -2 KKY 3 0
CADIR LUNGA K 2 -2 K 0 -3 K 1 -1
CENEVRE CB 1 -2 K 1 -4 CB 2 -5
CEZAYIR Y 13 8 SY 12 6 CB 15 6
CHICAGO K -4 -19 K -14 -16 K -13 -16
DOGU KUDUS AB 16 9 PB 16 8 PB 17 7
DUSANBE AB 7 -5 PB 7 -5 PB 8 -4
FRANKFURT K 2 -3 PB 3 -4 HKY 1 -6
G.MAGOSA GSY 19 11 PB 19 8 AB 20 9
GAZZE AB 24 12 PB 20 12 AB 22 11
GIRNE GSY 20 12 PB 20 10 PB 18 12
GUMULCINE Y 13 7 SY 13 6 SY 12 5
GUZELYURT GSY 20 7 PB 20 7 PB 20 8
HELSINKI HKY -5 -11 HKY -2 -9 HKY -7 -10
KABIL AB -5 -14 AB -6 -14 PB -5 -14
KAHIRE AB 21 14 AB 21 10 AB 23 10
KANBERRA AB 33 18 AB 33 19 AB 33 20
KERKUK AB 14 5 AB 16 7 AB 16 10
KIEV CB -9 -11 AB -10 -18 K -6 -12
KIRCAALI Y 10 6 SY 10 5 SY 10 5
KISINEV K -1 -6 K -3 -7 K -1 -4
KOLN CB 1 -4 PB 0 -6 CB 4 -4
KOMRAT K -2 -5 K -3 -6 K 0 -3
KOPENHAG CB 2 -1 HKY 1 -2 HKY 3 -3
KOSTENCE Y 9 6 SY 7 6 PB 6 5
KUVEYT PB 19 6 AB 20 7 AB 21 8
LEFKOSA CB 18 7 AB 18 5 PB 18 8
LONDRA CB 4 -1 KKY 5 -2 CB 11 6
MADRID Y 13 2 SY 9 2 CB 13 2
MEDINE AB 29 16 AB 30 16 AB 31 16
MEKKE AB 33 22 AB 33 21 AB 33 21
MELBOURNE AB 35 16 AB 36 18 AB 35 19
MILANO KKY 5 -2 CB 6 -3 CB 5 -5
MINSK HKY -8 -13 HKY -8 -13 K -10 -14
MONTREAL K -7 -15 K -8 -17 K -7 -18
MOSKOVA SGK -9 -17 SGK -13 -19 SGK -14 -21
MUNIH CB -1 -8 PB -2 -8 HKY 0 -8
NEWYORK Y 8 -2 AB 3 -7 PB 4 -5
OSLO HKY -3 -6 HKY -2 -6 CB 4 -6
OTTAWA K -10 -19 K -8 -17 K -9 -18
PADGORICA CB 9 2 CB 10 4 AB 8 3
PARIS CB 4 -1 KKY 3 -2 CB 6 0
PEKIN CB 5 -3 CB 6 -2 CB 5 -3
PRAG CB 0 -4 K -1 -3 HKY -1 -7
PRISTINA KKY 4 0 HKY 2 0 HKY 0 -3
RAMALLAH AB 15 8 PB 16 6 PB 17 6
RIYAD AB 23 13 AB 22 12 AB 23 12
ROMA Y 12 2 SY 11 3 SY 9 0
SAM AB 16 3 AB 19 5 AB 18 3
SARAYBOSNA CB 2 -2 K 1 -2 K -3 -6
SELANIK Y 11 4 SY 10 5 SY 11 3
SIDNEY AB 28 24 AB 29 25 AB 29 24
SOFYA Y 5 2 HY 5 3 HY 6 4
STOCKHOLM CB 0 -7 HKY -2 -8 CB 1 -5
SUMNU Y 8 2 SY 10 6 Y 9 5
TAHRAN AB 9 -2 AB 12 0 AB 13 1
TARAKLIJA K -1 -3 K 0 -3 K 1 -1
TASKENT CB 8 -1 PB 8 0 PB 9 0
TIFLIS CB 7 1 CB 11 2 PB 10 3
TIRAN CB 13 6 SY 9 5 SY 11 4
TOKYO AB 9 3 AB 9 3 PB 10 3
USKUP CB 6 -1 KKY 4 -1 Y 5 0
VALKANES K 0 -2 HKY -1 -3 HKY 1 0
VARSOVA CB -2 -7 K -4 -7 CB -3 -8
VIYANA K 1 -4 K 1 0 K 0 -2
WASHINGTON Y 7 1 AB 3 -6 PB 4 -2
WELLINGTON CB 17 13 AB 18 14 AB 19 15
ZENITSA K 2 -2 K 1 -1 K 0 -4
ZURIH CB 2 -6 K 1 -8 K 1 -7